Rss

Archives for : oktober2014

Wat mag u verwachten van het nieuwe regeerakkoord ?

Het regeerakkoord van de nieuwe regering Michel I ligt er. De komende maanden zal het wetgevende apparaat de vooropgestelde maatregelen omzetten in KB’s en wetten. Waaraan mag u zich zoal verwachten ?

Wie op een flinke BTW- of loonlastenverlaging voor de horeca had gehoopt, blijft alvast op zijn honger zitten. Het regeerakkoord bevat geen ingrijpende structurele maatregelen voor onze sector, wel een aantal kleinere maatregelen.

 

 • Zo zal het aantal toegestane overuren worden opgetrokken van 180 naar 360 uur per jaar. Voor deze uren geldt een korting onder de vorm van een lagere bedrijfsvoorheffing. 
 • De interne overurengrens, het aantal overuren dat een werknemer mag presteren alvorens hiervoor inhaalrust te moeten opnemen, zou worden verhoogd tot 250 uur i.p.v. de huidige 143, wat neerkomt op 43 uur per week. 
 • De voordelige studentenarbeid, die nu beperkt is tot 50 dagen per jaar, zal in de toekomst in uren worden berekend. Studenten zouden in de toekomst 400 uren mogen werken. Studenten in de horeca worden vaak maar enkele uren per dag ingezet, terwijl ze daar nu wel een volledige dag van hun beperkte contingent mee verliezen. Op zich goed nieuws, maar slechts een druppel op een hete plaat.

 

Bij de andere maatregelen die betrekking hebben op uw personeel noteren we vooral de volgende:

 

 • Waarschijnlijk in maart 2015 komt er een indexsprong waardoor de lonen niet mee zullen stijgen met de levensduurte. Elke werknemer moet een indexsprong van 2% doormaken. Het moment waarop deze maatregel wordt doorgevoerd kan evenwel van sector tot sector verschillen. De indexaanpassingen in paritair comité 302 vinden doorgaan jaarlijks in januari plaats. De maatregel geldt niet voor de laagste inkomens. Het wordt nog even wachten op de concrete uitwerking om de impact voor de horeca te kennen, maar het principe staat in elk geval vast. 
 • Daarbovenop worden de werkgeversbijdragen in 2016 met 900 miljoen euro verminderd. In 2019 komt daar nog eens 450 miljoen euro bij. Verwacht wordt dat de patronale bijdragen op lonen hierdoor zouden dalen van 33 naar 25 procent.

 

 • Anderzijds zal uw personeelskost in geval van ziekte wel significant stijgen. Het gewaarborgd loon voor een zieke werknemer verdubbelt van één maand naar twee maanden (60 dagen) ! Op deze manier worden meteen de huidige verschillen tussen arbeiders en bedienden weggewerkt, zij het wel op een érg dure manier. De achterliggende idee is dat werkgevers hierdoor meer moeite zullen doen om het ziekteverzuim tegen te gaan. De helft van de meerkosten die hieraan verbonden zijn zullen gecompenseerd worden door een bijkomende loonlastenverlaging, maar de andere helft komt wel voor rekening van de werkgever. Voor de horeca, die bijna uitsluitend arbeiders tewerkstelt, zou dit wel eens een bijzonder dure zaak kunnen worden, aangezien u nu eigenlijk enkel de eerste week ziekte volledig hoefde te betalen. Vanaf week twee kwam immers de mutualiteit reeds voor een deel tussen.

 

 • Er komen geen bijkomende belastingen op bedrijfswagens, noch voor werknemers, noch voor werkgevers.

 

 • Het principe van de 38-urenweek verdwijnt, zodat werknemers meer kunnen werken in drukkere periodes, wat ze dan in minder drukke periodes kunnen recupereren via inhaalrust. In feite een veralgemening van de mogelijkheid tot invoering van het systeem van grote flexibiliteit dat nu ook reeds bestaat.

 

 • Uw werknemers zullen in de toekomst langer moeten werken. Vanaf 2030 tot 67 jaar. Voor wie al met pensioen is, wordt bijverdienen wel makkelijker.

 

 • Vanaf 2018 wil de regering het systeem van het aanvullend pensioen (groepsverzekering) uitbreiden naar alle werknemers.

 

 • Elke werknemer krijgt vanaf 2015 250 euro netto extra per jaar door de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten.

 

 • Tijdskrediet voor werknemers die voor hun kinderen willen zorgen of voor palliatieve zorgen wordt uitgebreid. Bij niet-gemotiveerd tijdskrediet (bijv. om een wereldreis te maken) zullen geen pensioenrechten meer worden opgebouwd.

 

Horecafocus houdt u uiteraard verder op de hoogte zodra deze voorstellen in besluiten zijn omgezet. Vanaf het najaar plannen wij ook een vierdelige opleiding sociale wetgeving waarin al deze nieuwigheden uitgebreid aan bod zullen komen.

 

 

Opgepast: Dit zijn de rechten van een klant in JOU hotel…

U heeft een mooi hotel in de Ardennen geboekt voor een gastronomisch weekend. Bij aankomst parkeert u uw wagen in de garage van het hotel, uw koffers worden naar uw suite gebracht, het weekend kan beginnen. Maar dan gaat er één en an­der fout…

Inchecken. Wanneer u op hotel gaat, zitten er in uw bagage vaak een aan­tal echt waardevolle voorwerpen. Gaat u bovendien niet te ver van huis – zoals in ons voorbeeld hierboven – dan is het waarschijnlijk dat u met uw eigen wagen naar uw bestemming rijdt. Wat gebeurt er echter als uw goederen gestolen of be­scha­digd wor­den ? Bent u dan steeds de pineut, of kunt u iets ondernemen tegen de uit­ba­ter van het hotel ?

Bewaargeving. Het is niet alleen in “Fawlty Towers” dat een hotelhouder in de fout kan gaan. Een uitbater draagt vaak een aanzienlijke verantwoordelijkheid. Zo ook voor wat uw persoonlijke bagage en de goederen die u meebrengt betreft. Uiter­aard weet een hotelhouder niet wat er in uw koffers zit. Toch wordt u als ho­tel­gast wettelijk beschermd, aangezien men ervan uitgaat dat de uitbater uw zaken in be­waring neemt.

Principe. Een uitbater is in principe aansprakelijk voor elke beschadiging, ver­nieling of ontvreemding van de bagage van elke gast die in het hotel logeert. Gaat u in een hoteleten zonder er te overnachten, dan speelt deze regeling dus niet.

Wat is bagage ? In beginsel zijn dit alle goederen die u naar het hotel mee­neemt. Men maakt een uitzondering voor “levende” dieren. De bontjas van uw echt­ge­note is dus bagage, uw huisdier is dat niet. Indien uw trouwe viervoeter iets over­komt, speelt de bijzondere aansprakelijkheid van de uitbater niet, maar zal u zelf moe­ten bewijzen dat de hotelhouder werkelijk een fout begaan heeft (hij heeft uw hond bv. bedorven hondenvoer voorgeschoteld).

En mijn Mercedes ? Uw wagen, evenals alle zaken die u erin laat liggen, vormt eveneens een uitzondering. Ook hier zal u het bewijs moeten leveren dat de uit­ba­ter in de fout gegaan is om van hem een vergoeding te kunnen bekomen voor uw be­schadigde of gestolen auto (de uitbater is bv. met zijn bestelwagen op uw ge­par­keer­de auto ingereden).

Waar moet u op letten ? Buiten de vermelde uitzonderingen volstaat het voor u om aan te tonen dat u met bepaalde zaken het hotel binnengekomen bent om een ver­goeding te krijgen bij beschadiging of verlies. De hotelhouder is dan normaal ge­zien aan­sprakelijk. Bij verlies of diefstal is dit bewijs iets moeilijker. U kunt dit o.a. be­wij­zen met getuigen, bv. hotelgasten die kunnen bevestigen dat een bepaald goed bij u ont­vreemd werd. U zal ook de waarde van het goed moeten aantonen, bv. met een aan­koopfactuur.

Plafond. Deze aansprakelijkheid is wel beperkt tot 100 keer de logieprijs per dag, en dit voor elk schadegeval afzonderlijk. Wordt dus eerst uw uurwerk gestolen, en beschadigt het dienstmeisje de dag daarna uw scheerapparaat, dan speelt het pla­fond hier voor elk geval apart.

Onbeperkt. De hotelhouder is echter onbeperkt aansprakelijk wanneer het goed hem effectief ter bewaring werd overhandigd, bv. in de grote kluis van het hotel. Voor echt waardevolle voorwerpen (juwelen, waardepapieren, enz.) is het dus aan­ge­wezen om deze bij het inchecken aan de receptie af te geven. Vraag hiervan steeds een be­wijs op papier. De uitbater is bovendien verplicht dergelijke voorwerpen aan te ne­men. Weigert hij dit, en moet u dus alsnog uw zaken zelf bijhouden, laat de ho­tel­hou­der dit dan schriftelijk bevestigen. Indien er daarna toch nog iets met uw voor­wer­­pen gebeurt, dan kan de uitbater eveneens onbeperkt worden aangesproken.

Niet aansprakelijk. Anderzijds zijn er ook gevallen waar u de hotelhouder niet zal kunnen aanspreken. In de eerste plaats in geval van overmacht (bv. hevig nood­weer beschadigt niet alleen het hotel maar ook een aantal goe­deren op uw hotelkamer). Ook wanneer u zelf (of een per­soon die u vergezelt of bezoekt) uw goederen beschadigt zal u niets kunnen vragen. Hetzelfde geldt wanneer de schade of het verlies te wij­ten is aan de aard of een gebrek van het goed (bv. een kort­slui­ting op een elek­trisch apparaat). Een laatste uitzondering is in ge­val van een ge­wa­pen­de over­val. Hier gaat de uitbater ook vrij­uit.

Wat moet u doen ? Lijdt u schade of verlies in een hotel, geef dit dan onmiddellijk door aan de hotelhouder zodra u dit heeft vastgesteld. Laat hem ook dadelijk schriftelijk verklaren dat hij van het voorval tijdig op de hoogte is gebracht. Zo niet, zal u waarschijnlijk uw rechten verliezen (tenzij de schade te wijten is aan de eigen schuld van de uitbater of zijn personeel).

Ten slotte. Het is voor de hotelhouder niet mogelijk om de­ze aansprake­lijk­heid van zich af te schuiven. Bedingen als “de di­rectie is niet aansprakelijk voor schade of verlies van uw per­soon­lijke voorwerpen” zijn dus niet geldig in een hotel.

Een hotelhouder is in beginsel aansprakelijk voor schade of verlies van uw per­soon­lijke bagage. Dus indien uw bagage zoek raakt, breng de hotelhouder dan onmiddellijk op de hoogte. Laat hem bovendien een papier tekenen waarin hij verklaart tijdig van het voorval op de hoogte te zijn gebracht.

Nieuw biljet van € 10… in omloop

Ná dat van € 5, nu ook nieuw € 10-biljet. Zo is het! De lancering van het nieuwe biljet van € 10 werd eind 2013 al aangekondigd, maar pas op 13 januari 2014 werd de nieuwe look ervan eindelijk vrijgegeven.

Pas ná de zomer in omloop! Dat klopt! De lancering loopt dus anders dan die van de € 5-biljetten: die waren in omloop nog vóór er goed en wel over de nieuwe look gecommuniceerd werd, wat voor verwarring zorgde. Nu loopt u het gevaar dat ‘slimmeriken’ al met € 10-biljetten met de nieuwe look zullen willen betalen, nog vóór ze officieel in omloop zijn.

Blijf alert voor vals geld. Zo werd bv. al wel de nieuwe look van de € 10-biljetten vrijgegeven, maar ze komen pas ná de zomer in omloop.

Correct afronden, geen sinecure…

Sinds 1 oktober mag u in principe het door uw klant te betalen bedrag afronden. Hoe doet u dat juridisch correct? De puntjes op de ‘i’…

Aanverwante documenten

[wpdm_file id=3]

Afronden mag, maar… Het lijkt allemaal zo simpel. Is het tweede cijfer na de komma van het totaalbedrag dat uw klant moet betalen een 1, 2, 6 of 7, dan mag u naar beneden afronden tot 0, resp. 5. Is dat daarentegen een 3, 4, 8 of 9, dan rondt u af naar boven. Voor u wordt het echter geen sinecure om de wettelijke regels 100% correct op te volgen.

Alleen als uw klant een consument is. Strikt genomen mag u het totaalbedrag enkel afronden als uw klant als consument afrekent in uw zaak. Dat is uiteraard veelal het geval, maar niet altijd. Of een klant betaalde als handelaar of als consument, valt achteraf nauwelijks te controleren, liet de economische inspectie al weten.

Let op! De facturen van uw leveranciers vallen dus niet onder die ‘afrondregeling’. U mag ze dus niet afronden als u dat goed uitkomt…

Niet als uw klant met de kaart betaalt. Betaalt uw klant met een bank- , krediet- of maaltijdchequekaart, dan moet u strikt genomen afrekenen overeenkomstig de door u aangekondigde prijzen.

Tip. Als u naar beneden afrondt, stelt er zich uiteraard geen probleem. Het staat u immers vrij om een korting te geven. Meer aanrekenen als u in principe niet mag afronden, zou echter tot discussies kunnen leiden.

Let op! Die afrondregeling geldt ook voor vrije beroepers. Toch mag u ze als apotheker niet toepassen voor de medicijnen die bij u over de toonbank gaan. Medicijnen zijn immers expliciet uitgesloten uit de wettelijke regeling.

Uw kassaticket in orde? Rondt u af, dan zou dat ook uit uw kassaticket moeten blijken. Of uw klant een afgerond bedrag moet/mag betalen, wordt echter maar duidelijk zodra u weet of hij cash of met de kaart zal betalen. Krijg dat maar eens aan uw kassa uitgelegd…

Een pictogram in de buurt van uw kassa. Als u wilt afronden en het 100% correct wilt spelen, dan moet in de buurt van uw kassa ook nog een pictogram uithangen, waarmee u aankondigt dat u afrondt.

Wilt u de één- en twee-eurocentjes bannen uit uw zaak, hang dan het wettelijk vereiste pictogram aan uw kassa uit. Informeer verder eerst of uw klant wel cash betaalt, vooraleer u uw kassa naar boven laat afronden.

TREND: TRAVEL REVIEW THREAT (Poll onderaan dit artikel)

Volgens hotelmanager Paul Stenson van het Charleville Lodge Hotel in Dublin is er een nieuwe trend in de hotelwereld: de Travel Review Threat.
In een open brief op deFacebookpagina van het hotel gaat hij in op het probleem en richt de manager zich op twee Duitse gasten waarvan hij vermoedt dat ook zij zich aan deze ‘trend’ schuldig wilden maken.

Foto: Het Charleville Lodge Hotel

Foto’s als bewijs
In zijn Facebookpost vertelt Stenson dat de gasten hadden geklaagd over een kleine hoeveelheid stof op een lampenkap en over het headboard bij het bed dat niet volledig horizontaal stond. Vervolgens liet het paar foto’s van het stof en het headboard zien aan de receptiemedewerkers.

Andere klachten
Nadat het personeel het stof had verwijderd en het headboard terug recht had gezet, kwamen de twee opeens met nog meer klachten. Zo zou de deurklink van de badkamer los hebben gezeten en was de deur van de kledingkast ongeveer 1 cm te kort om perfect te kunnen sluiten. Ook bij deze klachten hadden de twee Duitse gasten fotografisch bewijs verzameld. Daarbij zeiden de twee herhaaldelijk dat het hotel er ‘iets aan moest doen’.

Trend: Travel Review Threat
Volgens Stenson gebruikt een klein groepje reizigers reviews op internet om goedkoper te kunnen reizen. De manager: “Deze gasten maken foto’s van kleine hoeveelheden stof of andere ‘issues’ op de hotelkamer en gebruiken fotomontage, met name de zoomfunctie, om het probleem veel erger te doen lijken dan het daadwerkelijk is. Vervolgens gaan deze gasten met de foto’s naar de hotelreceptie met de dreiging dat deze beelden online geplaatst worden vergezeld van de klachten als het hotel hen geen korting of zelfs een gratis overnachting aanbiedt.”

Gerechterlijke stappen
De hotelmanager vertelt dat hoewel sommige hotels toegeven aan de ‘Travel Review Threat’, zijn hotel gerechtelijke stappen neemt tegen de chanteurs.

[poll id=”2″]

Onlinetools voor starters

Wilt u zich als zelfstandige vestigen, dan moet u zich goed voorbereiden. Welke sites helpen u hiermee?

1. Agentschap Ondernemen ( http://www.agentschapondernemen.be ) richt zich tot ervaren én beginnende ondernemers. Er is een aparte en uitgebreide afdeling Starten met een onderneming , voorzien van praktische tips over de haalbaarheid, formaliteiten, vergunningen, financiering, verzekeringen, enz. Ctrl-Alt-Start ( http://www.ctrl-alt-start.be ) geeft eveneens nuttige tips voor starters in ondubbelzinnige rubrieken zoalsVoor opstart en Opties bij opstart . Je Eigen Bedrijf ( http://www.je-eigen-bedrijf.be ) is dan weer een initiatief van het VBO. In de rubriek Getuigenissen vindt u tips ‘uit het leven gegrepen’ en ervaringen van bekende managers. De afdeling Leiderschap helpt u via een onlinetest uit te vissen of u een geboren bedrijfsleider bent.

2. Ik Wil Starten ( http://www.ikwilstarten.be ), een website van Acerta, heeft drie hoofdrubrieken: Voorbereiden (info over de startvoorwaarden, het sociaal statuut, ondernemingsvormen, steun, enz.), Starten (met o.a. een stappenplan) en Groeien (van bijberoep tot hoofdberoep, nieuwe ondernemingsvorm kiezen, personeel aanwerven, enz.). Kijk ook zeker eens in de Infobank (met startersgidsen voor specifieke beroepen) en de Toolbox (stappenplan en premies op uw maat). Startersservice (http://www.startersservice.be ) is een initiatief van Unizo. Ook hier vindt u veel nuttige informatie terug, maar die is vaak voorbehouden voor leden van deze zelfstandigenorganisatie.

3. De website Financieringvanondernemingen.be (http://www.financieringvanondernemingen.be ) focust op financieringen van (startende) ondernemers. De info is zeer uitgebreid, met o.a. links naar een gids voor uw kredietaanvraag (van Hogeschool Gent), liquiditeits- en ondernemingsplannen, enz. Ten slotte verwijzen we ook naar E-Griffie ( http://www.e-griffie.be ): deze website van de FOD Justitie laat u de oprichtingsakte van uw onderneming online neerleggen. Om gebruik te maken van deze dienst moet u o.a. beschikken over een ingescande kopie van de ondertekende oprichtingsakte, een tekstbestand van de statuten en de initiële benoemingen. Na de procedure ontvangt u uw ondernemingsnummer via e-mail.

Leg via E-Griffie de oprichtingsakte van uw zaak online neer. Na de procedure ontvangt u uw ondernemingsnummer via e-mail.

Bestanden onherroepelijk verwijderen

staat er misschien niet bij stil, maar als u een bestand verwijdert, dan verdwijnt dit niet écht van uw harde schijf. Wat moet u doen om vertrouwelijke bestanden definitief te verwijderen, bv. wanneer u uw pc weggeeft of verkoopt?

Zolang een gewist bestand op uw pc niet overgeschreven is door andere gegevens, kan het zonder problemen geheel of gedeeltelijk teruggehaald worden. Met een gratis programma zoals Recuva ( http://www.piriform.com/recuva ) kunt u dat trouwens gemakkelijk zelf.

Grondig verwijderen van harde schijf

Om bestanden direct zeker te wissen, moet u ze (meermaals) overschrijven met nietszeggende data. Daartoe gebruikt u een zogenaamd ‘file shredder’-programma zoals File Shredder ( http://www.fileshredder.org ) of Eraser ( http://eraser.heidi.ie/ ). U kiest welke bestanden of folders u wilt wissen en hoe vaak die overgeschreven moeten worden. Tip. Maximaal drie keer volstaat (meer leidt tot nodeloze slijtage). Het versnipperen duurt wat langer dan gewoon deleten, dus verwijdert u beter niet elk bestand op die manier.

U kunt ook systematisch (bv. eenmaal per week) alle vrije ruimte overschrijven die op uw harde schijf ontstaan is door bestanden te deleten. Zo wordt alles wat u die week gewist heeft, definitief versnipperd. Dat kan met de optie Shred Free Disk Space in File Shredder of met CCleaner ( http://www.ccleaner.com/ ) via Tools ; Drive Wiper ; optieFree Space Only . Uw harde schijf zal nu wel even intensief aan het werk zijn.

Doet u uw pc weg en wilt u absoluut voorkomen dat iemand nog ooit uw gegevens kan terughalen, dan kunt u uw harde schijf schoonvegen met een speciaal programma,DBAN (Darik’s Boot and Nuke, http://www.dban.org ): meer uitleg daarover ophttp://vernietiging.com/vernietigingsmethodes/harde-schijf-wissen-of-wipen/

Grondig verwijderen van uw SSD

Misschien heeft u niet alleen een gewone harde schijf, maar ook al een SSD (Solid State Drive) in uw computer. Een SSD maakt gebruik van flashgeheugen en werkt anders dan een gewone schijf. Ook hier verdwijnt een gewist bestand niet echt van de SSD, zodat het nog enige tijd met bv. Recuva terug te vinden kan zijn. Het heeft hier echter geen enkele zin om het bestand met een file shredder te gaan overschrijven, want de SSD-hardware beslist zelf waar elke schrijfoperatie terechtkomt. U overschrijft dus wellicht zelfs niet de blokken geheugen die u wilt wissen. Bovendien zorgen deze bijkomende schrijfoperaties voor onnodige slijtage van uw SSD. Nooit gebruiken op uw SSD dus!

De enige manier om een SSD in zijn geheel schoon te vegen, is door gebruik te maken van de speciale software die meegeleverd wordt met de schijf. Voor Samsung-SSD’s is er Samsung Magician, voor Intel-SSD’s de Intel SSD Toolbox en voor Sandisk-SSD’s de SanDisk SSD Toolkit. Uit een recente studie is echter gebleken dat zelfs die tools niet altijd te vertrouwen zijn en nog steeds data achterlaten. Als u echt wilt vermijden dat iemand bij de gegevens op uw SSD kan, dan zit er niets anders op dan die SSD in zijn geheel te versleutelen. Als u Windows 8(.1) Pro of Enterprise heeft, kan dat met de ingebouwde versleutelmogelijkheid van BitLocker ( http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/protect-files-bitlocker-drive-encryption ). BitLocker is ook beschikbaar voor Windows 7 Ultimate of Enterprise. Als u zo’n Windows-versie niet heeft, dan kunt uDiskCryptor ( https://diskcryptor.net/ ) gebruiken. DiskCryptor werkt echter nog niet goed onder Windows 8.

Wilt u een bestand onherroepelijk verwijderen van een harde schijf, zet dan een ‘file shredder’ in. Bij een SSD bent u er eigenlijk nooit écht zeker van dat het bestand helemaal weg is.

Boekhouding meegeven aan uw controleur?

Sinds begin 2014 mogen ook de belastingcontroleurs, in navolging van hun btw-collega’s, uw boekhouding meenemen naar hun kantoor. Mag dat altijd zomaar of hoe zit dat precies? De fiscus gaf op 27.06.2014 zelf wat uitleg…

Wat zegt de wet?

Zgn. retentierecht. Sinds 10.01.2014 hebben ook de controleurs van de inkomstenbelastingen een zgn. retentierecht. Dat betekent dat zij uw boekhouding mogen meenemen naar hun kantoor (art. 315ter WIB 92 en art. 61, §2 W.Btw) . Daardoor heeft uw belastingcontroleur dus hetzelfde meeneemrecht als zijn btw-collega, die dat al langer kon!

Tip. De boekhouding moet wel afgesloten zijn. De facturen, rekeninguittreksels, enz. voor het lopende boekjaar 2014 mogen ze dus niet meenemen.

Proces-verbaal. De controleur moet u een zgn. proces-verbaal (pv) van retentie bezorgen, ten laatste vijf werkdagen nadat hij de documenten meegenomen heeft.

Wat zegt de fiscus daarover?

Circulaire van 27.06.2014. De fiscus heeft commentaar op dit retentierecht gegeven in een recente circulaire (Ci.RH. 831/633.817/E.T.126.407 van 27.06.2014) .

Meenemen mag geen gewoonte worden. Het retentierecht moet volgens de circulaire ‘zorgvuldig’ toegepast worden. Het is niet de bedoeling dat de controleurs er een gewoonte van maken om documenten mee te nemen! Het kan enkel in ‘weloverwogen’ omstandigheden, bv. bij een vermoeden dat bepaalde zaken niet aangegeven werden, bepaalde btw-verplichtingen niet nageleefd zijn of als u zelf akkoord gaat om alles mee te geven…

Bent u daar iets mee? Tja, als uw controleur uw boekhouding wil meenemen, heeft het normaal weinig zin om dat te proberen te vermijden door te verwijzen naar deze passage uit de circulaire. Dat kan zelfs het omgekeerde effect hebben…

Wat met computerbestanden? Daarvan kunnen controleurs een kopie vragen, bv. op hun usb-stick, en deze kopieën kunnen ze meenemen.

Let op! Dit geldt ook voor de bestanden van een niet afgesloten boekhouding.

Wat is er dan wél van belang? Dat u wel degelijk – binnen de vijf werkdagen – een proces-verbaal van retentie krijgt. Daarin moet de naam, de hoedanigheid en de zgn. standplaats van de controleur vermeld zijn alsook een opsomming van welke boeken en documenten er meegenomen zijn. Verder moet er ook de reden instaan waarom de stukken meegenomen worden. Tot slot moet het pv ondertekend en gedateerd zijn.

Tip 1. U mag in afwachting van het pv een ontvangstbewijs vragen. Volgens de circulaire moet de controleur u dat afgeven. Vraag daar dus steeds naar, zo niet heeft u bij een mogelijke discussie hierover geen poot om op te staan. U zal dan eerst een summier ontvangstbewijs bekomen en vervolgens het pv zelf.

Tip 2. Wettelijk gezien is uw controleur niet verplicht om een pv op te maken als hij een elektronische kopie maakt op een usb-stick bv., maar dat wordt door de circulaire toch ‘sterk aanbevolen’. Vraag daar dus naar.

Hoelang mag hij uw stukken houden? Voor de ‘normale duur’ van het onderzoek, stelt de fiscus daarover. Belangrijk is dat u die stukken ten laatste moet terugkrijgen wanneer u een schrijven van uw controleur krijgt, gebaseerd op het onderzoek van de meegenomen boeken en documenten, bv. een bericht van wijziging of een regularisatieopgave!

Het mag geen gewoonte worden om alles mee te nemen, maar voor u in de praktijk maakt dat weinig verschil. Vraag sowieso een ontvangstbewijs in afwachting van het officiële proces-verbaal. Uw stukken moet u ten laatste terugkrijgen wanneer u een bericht ontvangt dat op het onderzoek van de stukken gebaseerd is.

Algemene verkoopsvoorwaarden (voorbeelden volgens Belgisch recht) incl. retentierecht.

Nederlands

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de hotelovereenkomst.
  Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
  Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopsvoorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant voor zover zij in strijd zijn met de eerste.
 2. De prijsoffertes vanwege de hotelhouder zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.
 3. De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van de hotelhouder, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 4. Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij de hotelhouder toekomen binnen de zeven dagen na de levering.
 5. De contractpartijen
  • Een persoon die in een hotel overnacht, is niet noodzakelijk een contractpartij: een hotelcontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten.
  • Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bedoelt men met de term “contractant” de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot hotelreservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie).
  • Onder de term “klant” verstaat men de fysieke perso(o)nen die de bedoeling heeft (hebben) een hotelovernachting te volbrengen.
 6. Het hotelcontract
  In overeenstemming met het hotelcontract, is de hotelhouder t.a.v. de klant gehouden tot het verstrekken van logies en de gebruikelijke diensten.
  Hiermee bedoelt men de gewone diensten van het hotel volgens zijn categorie, inbegrepen de zalen en de verschillende gemeenschappelijke inrichtingen, dewelke in het algemeen ter beschikking van de klanten worden gesteld.
  De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.
 7. Vorm van het contract
  Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het contract is gesloten vanaf de aanvaarding door een partij van een aanbod vanwege de andere partij.
  In geval van een schriftelijk contract dient de hotelhouder de aankomst- en vertrekdatum van de klant te vermelden samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.
 8. Duur van de gereserveerde overnachting
  Indien een bepaald aantal overnachtingen wordt gereserveerd door de klant dan dient de begin- en einddatum te worden vermeld in het hotelcontract.
  Het contract wordt beëindigd op de dag volgend op de aankomst van de klant en dit uiterlijk om 11 uur indien er geen contract voor meer dan één dag werd aangevraagd en aanvaard.
  Indien het aantal gereserveerde overnachtingen niet wordt bepaald dan wordt het hotelcontract beschouwd als zijnde afgesloten voor meerdere opeenvolgende dagen. In dat geval moet een opzegging, eindigend de volgende dag uiterlijk om 11 uur, door één der partijen worden gegeven opdat het contract zou kunnen beëindigd worden. Een opzegging vanwege de hotelhouder aan de klant zal beschouwd worden als zijnde geadresseerd aan de contractant en zal gebeuren volgens hogervermelde bepalingen. De opzegging wordt schriftelijk bevestigd aan de contractant.
 9. Uitvoering van het contract
  De hotelhouder en de contractant zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het contract zijn opgenomen.
 10. Niet-uitvoering van het contract
  Indien het contract niet of onvolledig wordt uitgevoerd zal de ingebreke gebleven partij een schadevergoeding moeten betalen en dit voor het geheel van de geleden schade. De benadeelde partij is daarentegen gehouden tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen teneinde de schade te beperken.
  Indien de hotelhouder zich in de onmogelijkheid bevindt het contract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de klant een ander logies van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de hotelhouder.
 11. Ontbinding van het contract
  Geen enkel contract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering behoudens gemeenschappelijk akkoord tussen de partijen.
  Elke hotelhouder heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het contract.
 12. De betaling
  • De hotelhouder heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen.
  • Indien de hotelhouder vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd.
  • De hotelrekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar.
  • In geval van gedeeltelijke betwisting van de hotelrekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden.
  • Tenzij anders bepaald heeft de hotelhouder geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten of andere uitgestelde betalingsbewijzen en de betaling moet geschieden in de munteenheid van het land waar het hotel is gevestigd.
  • De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de klant geleverd, eveneens de diensten dewelke bepaald werden bij het afsluiten van het contract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de klant worden gelegd.
 13. Verbreking van het contract
  Elke zware of herhaalde inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder vooropzeg.
 14. Verantwoordelijkheid van de hotelhouder en hotelinbewaargeving
  De hotelhouder is niet verantwoordelijk wanneer de schade voorkomt uit een gebeurtenis die hem, ondanks de nodige voorzorgen, gezien de omstandigheden en de gevolgen, in de onmogelijkheid brachten deze te vermijden (overmacht).
  Evenzeer is hij niet verantwoordelijk voor de schade die voortkomt uit de fout, zelfs gedeeltelijk, van de klant .
  Het Burgerlijk Wetboek (Wet 4 juli 1972, B.S. 19 augustus 1972) regelt de hotelinbewaargeving waarvan de artikelen hiemavolgende worden weergegeven:

  • Artikel 1952: De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt. De bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak. Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken:
   a) Welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
   b) Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
   c) Welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke termijn voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
   De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan in voorkomend geval de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen. Het Koninklijk Besluit van 24 juni 1973 (B.S. 14 augustus 1973) bepaalt dat de dagprijs voor kamerverhuring (dewelke naarwaar artikel 1952, lid 3 verwijst) het bedrag van de ovemachtingsprijs inhoudt, zoals dat is gepubliceerd door de hotelhouder vermeerderd met een percentage (hetgeen eventueel is voorzien) voor de aangeboden diensten.
  • Artikel 1953: De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt:
   a) Wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem zijn diensten verlenen ter bewaring zijn gegeven.
   b) Wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is.
   c) Wanneer de beschadiging, de vernieling of ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hemzelf of van personen die hem hun diensten verlenen.
   De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld of waardevolle zaken in bewaring te nemen. Hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren indien zij gevaarlijk zijn of indien zij de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken. Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.
  • Artikel 1954: De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan:
   a) De gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt.
   b) Overmacht.
   c) Gewapenderhand gepleegde diefstal.
   d) De aard of het gebrek van de zaak.
  • Artikel 1954bis: De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem hun diensten verlenen.
  • Artikel 1954ter: Iedere verklaring of beding waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt is nietig.
  • Artikel 1954quater: De artikel 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten noch op levende dieren.
 15. De verantwoordelijkheid van de klant/contractant
  De klant en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de hotelhouder voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het hotel en de plaatsen dewelke toegankelijk zijn voor het publiek.
 16. Het terughouden (retentierecht) van voorwerpen dewelke zijn meegebracht door de klant
  De hotelhouder heeft het recht als waarborg van de betaling van de hem verschuldigde sommen, tot retentie en uiteindelijk tot verkoop van de voorwerpen met handelswaarde dewelke door de klant zijn meegebracht en van alle bijhorendheden.
 17. De gedragingen van de klant
  De klant dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van het hotel waar hij verblijft en dit reglement ligt ter inzage voor de klant.
  Iedere zware of herhaalde inbreuk op dit reglement geeft de hotelhouder het recht tot onmiddellijke beëindiging van het contract zonder voorafgaandelijke opzegging. Bij roken op de kamer wordt 50 euro in rekening gebracht.
 18. Gebruik van de garage
 19. Het huren van een staanplaats of garage is steeds op eigen verantwoordelijkheid. De hotelhouder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, inbraak of schade.
 20. Huisdieren
  Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.
 21. Bezetting en vrijmaking van de kamers
  Behoudens andersluidende contractuele bepalingen moeten de kamers dewelke gereserveerd zijn voor een klant beschikbaar zijn om 14 uur en de kamers van de klant die het hotel verlaten moeten vrijgemaakt zijn voor 11 uur.
 22. Controle van de reizigers
  De klant is er bij zijn aankomst in het hotel toe gehouden zijn identiteitskaart te tonen teneinde zijn inschrijving op de politiefiche toe te laten.
 23. Laattijdige aankomst
  Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur, die niet door de klant werd gesignaleerd veroorzaakt automatisch de verbreking van het hotelcontract, met het recht op schadevergoeding voor de hotelhouder.
 24. Telefonische reservatie
  Een telefonische reservatie dewelke door de hotelhouder is aanvaard is slechts geldig tot 18 uur.
  In geval van vertraging is de klant ertoe gehouden de hotelhouder hiervan te verwittigen en zijn precies aankomstuur op te geven.
 25. De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidsintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten dewelke door de “Belgische Vereniging van Banken” worden toegepast op kaskredieten verhoogd met 2%. Daarentegen de hotelhouder die nalaat het contractueel vastgelegde verblijf aan te bieden is ten aanzien van de contractant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 75 EUR per overeengekomen en niet-verstrekte overnachting met een maximum van 250 EUR, een schadevergoeding dewelke van rechtswege wordt verhoogd met de in alinea 1 voorziene intresten.
  Hogervermelde bepaling is eveneens van toepassing op de hotelhouder die zijn contractuele verplichtingen niet nakomt ten overstaan van zijn klanten.
 26. Elke hotelrekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de hotelhouder vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.
 27. 0pzegging van reserveringen tijdens het verblijf
  Bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) wordt maximaal de ingegane dag aangerekend waarbij het de hotelhouder vrij staat deze dagprestatie aan te rekenen.
  In gevallen waarvoor de hotelhouder verantwoordelijk noch aansprakelijk is betaalt de klant de helft van de resterende gereserveerde periode naar rato van de prijs per persoon van de gevraagde prestatie. Wat de maaltijden betreft zal in de half- en volpensionformule de helft worden aangerekend van de niet-gebruikte maaltijden gedurende maximaal twee dagen.
 28. De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan de hotelhouder worden uitbetaald en dit ten laatste 1 maand voor de datum van aankomst.
  Bij gebrek van betaling heeft de hotelhouder het recht de hotelreservatie zonder vooropzeg te annuleren.
 29. Ingeval kortingen ten voordele van groepen worden toegestaan, dan verstaat men onder een groep minimum 20 betalende personen die zich effectief in het hotel aanmelden.
  Het definitief aantal klanten zal minstens één week voor hun aankomst aan de hotelhouder worden medegedeeld. Het opgegeven aantal is bindend voor de vereffening van de hotelrekening.
  Ingeval van annulering vanwege een groep, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:
  – 100% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de dag zelf.
  – 80% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt op de vorige dag.
  – 50% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt één week vooraf.
  – 25% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt vier weken vooraf.
  – 0% van het bedrag van het contract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien de annulatie gebeurt meer dan vier weken vooraf.
 30. Het contract tot hotelreservering wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de hotelhouder.

Frans

 

Conditions generales de vente

 1. Les présentes conditions font partie intégrante du présent contrat d’hôtel.
  Toute dérogation doit se faire par écrit.
  Elles sont d’application à l’exclusion de toutes les conditions générales de vente, qui apparaissent sur les documents émanant du client pour autant qu’elles soient contraires aux premières.
 2. Les offres de prix de l’hôtelier sont sans engagement et ne sont pas contraignantes.
 3. Les prestations de services s’effectuent au lieu d’implantation de l’hôtel, sauf conventions écrites contraires.
 4. Les réclamations relatives aux prestations de services fournies ne peuvent être acceptées si elles ne parviennent pas par écrit à l’hôtelier dans les sept jours suivants la livraison.
 5. Les parties contractantes
  • Une personne qui passe la nuit à l’hôtel n’est pas nécessairement une partie contractante: un contrat d’hôtel peut être conclu en son nom par un tiers.
  • Dans l’application des présentes conditions générales de vente, on entend par “contractant” la personne physique ou morale qui conclut un contrat de réservation d’hôtel et/ou qui est tenue à un paiement (à titre de contrepartie).
  • Par le terme “client”, on entend la(les) personne(s) physique(s) qui a(ont) l’intention de loger à l’hôtel.
 6. Le contrat d’hôtel
  Conformément au contrat d’hôtel, l’hôtelier est tenu à l’égard du client de mettre un logement à sa disposition et de lui assurer les services habituels.
  On entend par là les services courants de l’hôtel en fonction de sa catégorie, y compris les salles et les différentes installations communes mises en général à la disposition des clients. Le contractant est tenu au paiement du prix convenu.
 7. La forme du contrat
  Aucune forme particulière de contrat n’est prescrite.
  Le contrat est conclu à partir de l’acceptation par une partie d’une offre faite par l’autre partie.
  En cas de contrat écrit, l’hôtelier doit mentionner les dates d’arrivée et de départ du client ainsi que le prix convenu, la description des services demandés et le montant de l’acompte éventuel.
 8. La durée de la nuitée réservée
  Si un nombre déterminé de nuitées ont été réservées par le client, les dates de début et de fin doivent être indiquées dans le contrat d’hôtel.
  Le contrat prend fin le jour suivant l’arrivée du client et ce, au plus tard, à 11 heures dans le cas où aucun contrat de plus d’un jour n’a été demandé et accepté.
  Si le nombre de nuitées réservées n’est pas déterminé, le contrat d’hôtel est considéré comme conclu pour plusieurs jours consécutifs.
  Dans ce cas, un préavis, prenant fin le jour suivant au plus tard à 11 heures, doit être donné par une des parties afin que le contrat puisse prendre fin.
  Un préavis donné par l’hôtelier au client sera considéré comme étant adressé au contractant et interviendra conformément aux dispositions mentionnées plus haut. Le préavis est confirmé par écrit au contractant.
 9. L’exécution du contrat
  L’hôtelier et le contractant sont tenus de respecter les dispositions contenues dans le présent contrat.
 10. La non-exécution du contrat
  Si le contrat n’est pas exécuté ou exécuté partiellement, la partie en défaut devra s’acquitter d’une indemnité pour l’entièreté du préjudice subi.
  Par contre, la partie lésée est tenue de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les dommages. Si l’hôtelier se trouve dans l’impossibilité d’exécuter le contrat, il est tenu d’offrir au client un autre logement de qualité ou de catégorie équivalente ou supérieure.
  Toute différence de prix qui en découlerait est à charge de l’hôtelier.
 11. La résiliation du contrat
  Aucun contrat ne peut être résilié avant son exécution complète, sauf accord commun entre les parties.
  Tout hôtelier a la possibilité de définir (fixer) les délais de préavis et les indemnités pour rupture de contrat qui seront fixées entre les parties au moment de la conclusion du contrat.
 12. Le paiement
  • L’hôtelier a la possibilité de demander un acompte complet ou partiel.
  • Si l’hôtelier reçoit à l’avance une somme d’argent de la part du client, ce versement sera considéré comme acompte sur le prix contractuel, sauf disposition contractuelle contraire.
  • Les factures de l’hôtel sont payables au comptant sur présentation.
  • En cas de litige partiel sur la facture de l’hôtel, la partie non litigieuse doit être également payée au comptant.
  • Sauf disposition contraire, l’hôtelier n’est en aucun cas tenu d’accepter les chèques, dividendes, cartes de crédit ou autres moyens de paiement différés et le paiement doit intervenir dans la devise du pays où l’hôtel est établi.
  • Le contractant est responsable du paiement de tous les services fournis au client, ainsi que des services déterminés à la conclusion du contrat, sauf disposition écrite contraire, dont le coût est facturé au client.
 13. La violation du contrat
  Toute violation grave ou répétée des obligations contractuelles donne à la partie préjudiciée le droit de mettre fin sans délai au contrat sans préavis.
 14. La responsabilité de l’hôtelier et le dépôt à l’hôtel
  L’hôtelier n’est pas responsable des dommages survenus à la suite d’un événement qu’il a été dans l’impossibilité de prévenir (force majeure), en dépit des précautions nécessaires, en raison des circonstances et des conséquences.
  Il n’est pas davantage responsable des dommages causés par l’erreur, même partielle, du client. Le Code civil (loi du 4 juillet 1972, M.B. 19 août 1972) régit la mise en dépôt dans les articles suivants:

  • Article 1952: L’hôtelier est responsable, comme dépositaire, de toute détérioration, destruction ou soustraction des objets apportés à l’hôtel par le voyageur qui y descend et y prend logement. Le dépôt de ces objets doit être considéré comme un dépôt nécessaire. Sont considérés comme apportés à l’hôtel:
   a) les objets qui s’y trouvent pendant le temps où le voyageur dispose du logement;
   b) les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance hors de l’hôtel pendant la période où le voyageur dispose du logement;
   c) les objets dont l’hôtelier ou une personne lui prêtant ses services, assume la surveillance, soit à l’hôtel, soit hors de l’hôtel pendant une période d’une durée raisonnable, précédant ou suivant celle où le voyageur dispose du logement.
   La responsabilité visée au présent article est limitée par sinistre à 100 fois le prix de location du logement par journée. Le Roi peut fixer le cas échéant les éléments permettant de déterminer ce prix. L’Arrêté Royal du 24 juin 1973 (M.B. du 14 août 1973) dispose que le prix de location du logement par journée (lequel se réfère à l’article 1952, alinéa 3) comprend le montant du prix de la nuitée, tel que publié par l’hôtelier, majoré d’un pourcentage (éventuellement prévu) pour les services offerts./li>
  • Article 1953: La responsabilité de l’hôtelier est illimitée:
   a) lorsque les objets ont été déposés entre ses mains ou entre celles de personnes lui prêtant leurs services;
   b) lorsqu’il a refusé de recevoir en dépôt des objets qu’il est obligé d’accepter;
   c) lorsque la détérioration, la destruction ou la soustraction des objets visés à l’article 1952 est due à sa faute ou à celles des personnes lui prêtant leurs services.
   L’hôtelier est obligé d’accepter en dépôt les papiers-valeurs, les espèces monnayées et les objets de valeur; il ne peut les refuser que s’ils sont dangereux ou si, relativement à l’importance ou aux conditions d’exploitation de l’hôtel, ils sont d’une valeur marchande excessive ou d’une nature encombrante. Il peut exiger que l’objet qui lui est confié soit contenu dans un emballage fermé ou scellé.
  • Article 1954: L’hôtelier n’est pas responsable pour autant que la détérioration, la destruction ou la soustraction soit due:
   a) au voyageur lui-même ou aux personnes qui l’accompagnent, sont à son service ou lui rendent visite;
   b) à une force majeure;
   c) au vol fait avec force armée;
   d) à la nature ou au vice de la chose;
  • Article 1954bis: Sauf en cas de faute de l’hôtelier ou des personnes lui prêtant leurs services, les droits du voyageur s’éteignent s’il ne signale pas le dommage éprouvé aussitôt après l’avoir découvert.
  • Article 1954ter: Est nulle toute déclaration ou convention visant à exclure ou à limiter avant le fait dommageable la responsabilité de l’hôtelier.
  • Article 1954quater: Les articles 1952, 1953 et 1954bis ne s’appliquent ni aux véhicules, ni aux objets faisant partie de leur chargement et laissés sur place, ni aux animaux vivants.
 15. La responsabilité du client/contractant
  Le client et le contractant sont solidairement responsables à l’égard de l’hôtelier pour tout dommage causé à des personnes, à l’immeuble, au mobilier ou à l’équipement de l’hôtel et des lieux accessibles au public.
 16. Le droit de rétention d’objets apportés par le client
  L’hôtelier dispose d’un droit de rétention à titre de garantie de paiement des sommes qui lui sont dues et in fine d’un droit de vente à leur valeur marchande sur les objets et tous les accessoires apportés par le client.
 17. Le comportement du client
  Le client doit se comporter selon les usages et le règlement de l’hôtel où il séjourne; le client peut consulter ce règlement.
  Toute violation grave ou répétée de ce règlement donne le droit à l’hôtelier de mettre fin sans délai au contrat sans préavis. Fumer dans la chambre sera pénalisé de 50 euros.
 18. Utilisation du parking
 19. L’usage du parking/garage est toujours sous la responsabilité du titulaire du véhicule. L’hôtel ne pourrait jamais être responsable en cas de vol ou dégas.
 20. Les animaux de compagnie
  Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans l’hôtel.
 21. L’occupation et la libération des chambres
  Sauf dispositions contractuelles contraires, les chambres réservées pour un client doivent être disponibles à 14 heures et les chambres du client qui quitte l’hôtel doivent être libérées pour 11 heures.
 22. Le contrôle des voyageurs
  Lors de son arrivée à l’hôtel, le client est tenu de présenter sa carte d’identité pour permettre son inscription sur la fiche de police qu’il doit signer.
 23. L’arrivée tardive
  Une arrivée tardive, c.-à-d. après l’heure convenue, qui n’a pas été signalée par le client entraîne automatiquement la résiliation du contrat, et ouvre le droit à des dommages-intérêts pour l’hôtelier.
 24. La réservation par téléphone
  Une réservation téléphonique acceptée par l’hôtelier n’est valable que jusqu’à 18 heures.
  En cas de retard, le client est tenu d’en avertir l’hôtelier et de préciser l’heure de son arrivée.
 25. Les sommes d’argent qui n’ont pas été acquittées à leur échéance sont majorées d’intérêts de retard, de plein droit et sans préavis. Le montant de ces intérêts équivaut aux intérêts appliqués par l’Association Belge des Banques sur les crédits de caisse, majorés de 2 %. D’un autre côté, l’hôtelier qui néglige d’offrir le logement défini contractuellement doit s’acquitter au contractant de dommages-intérêts forfaitaires à concurrence de 75 EUR par nuitée convenue et non offerte avec un maximum de 250 EUR, dommages-intérêts majorés de plein droit des intérêts prévus à l’alinéa 1. La disposition précitée s’applique également à l’hôtelier qui ne respecte pas ses obligations contractuelles à l’égard de ses clients.
 26. Toute facture d’hôtel qui fait l’objet d’une réduction de prix, d’une remise ou d’une commission, accordée par l’hôtelier devient caduque en cas de non-paiement de la facture à la date d’échéance.
 27. L’annulation de réservations pendant le séjour
  Pour des motifs graves et attestés (maladie, accident, décès), l’hôtelier impute au maximum la journée entamée et il est libre de facturer cette prestation d’une journée.
  Dans les cas où l’hôtelier n’est pas responsable (civilement), le client paie la moitié du reste de la période réservée au prorata du prix par personne de la prestation demandée. En ce qui concerne les repas dans les formules ‘pension complète’ et ‘demi-pension’, la moitié des repas non pris est facturée pendant deux jours au maximum.
 28. Les acomptes qui représentent 30 % du montant total pour les prestations prévues contractuellement doivent être immédiatement réglés à l’hôtelier et cela au plus tard 1 mois avant la date d’arrivée. En cas de défaut de paiement, l’hôtelier a le droit d’annuler la réservation d’hôtel sans préavis.
 29. Dans le cas où des réductions sont accordées à des groupes, on entend par groupe un minimum de 20 personnes payantes qui se manifestent réellement à leur arrivée à l’hôtel.
  Le nombre définitif de clients sera communiqué à l’hôtelier au moins une semaine avant leur arrivée. Le nombre communiqué est contraignant pour le règlement de la facture d’hôtel. En cas d’annulation par un groupe, les dommages-intérêts suivants sont appliqués:
  – 100 % du montant du contrat, minorés de l’acompte perçu, si l’annulation intervient le jour même.
  – 80 % du montant du contrat, minorés de l’acompte perçu, si l’annulation intervient le jour précédent.
  – 50 % du montant du contrat, minorés de l’acompte perçu, si l’annulation intervient une semaine avant.
  – 25 % du montant du contrat, minorés de l’acompte perçu, si l’annulation intervient quatre semaines avant.
  – 0 % du montant du contrat, minoré de l’acompte perçu, si l’annulation intervient plus de quatre semaines avant.
 30. Le contrat de réservation d’hôtel est régi par la loi belge. Tous les litiges découlant du présent contrat sont tranchés par le tribunal compétent du lieu d’implantation de l’hôtel.

Engels

 

General conditions of sale

 1. These conditions form an integral part of this hotel agreement. Any changes to them shall be made in writing.
  If there is any conflict between these general conditions of sale and those stated on documents issued by the guest, the former shall take precedence.
 2. Prices quoted by the hotel owner shall not be binding.
 3. The services shall be provided on the hotel owner’s premises unless otherwise agreed in writing.
 4. Complaints concerning the services provided shall not be accepted unless they are submitted to the hotel owner in writing within seven days of the services being provided.
 5. Contracting parties
  • A person staying in a hotel is not necessarily a contracting party: a hotel contract may be signed in his or her name by a third party.
  • For the purposes of these general conditions of sale, the term “contracting party” shall refer to the individual or entity who signs the hotel reservation contract and/or is liable for payment for the services.
  • The term “guest” shall refer to the individual(s) intending to stay in the hotel.
 6. Hotel contract
  Under the hotel contract, the hotel owner shall provide the guest with accommodation and other standard services. These are the normal services provided by the hotel based on its category, including function rooms and the various common areas which are generally made available to guests. The contracting party shall be liable to pay the agreed price.
 7. Form of contract
  The contract need not take any particular form. It shall be deemed to have been entered into when one party has accepted an offer by the other.
  If the contract is in writing, the hotel owner shall state the guest’s arrival and departure dates, together with the agreed price, details of the services requested, and any prepayment required.
 8. Length of stay
  If the guest makes a reservation for a specific number of nights, the arrival and departure dates shall be stated in the hotel contract.
  The contract shall be terminated by 11 am on the day after the guest’s arrival unless a contract for more than one day has been requested and granted.
  If the number of nights reserved is not specified, the hotel contract shall be deemed to have been entered into for a number of successive days. If this is the case, one of the parties shall give notice of termination of the contract, to end by 11 am on the following day. If the hotel owner gives notice of termination to the guest, it shall be deemed to have given this notice to the contracting party in accordance with the above provisions. The notice of termination shall be confirmed to the contracting party in writing.
 9. Fulfilment of contract
  The hotel owner and the contracting party shall be liable for compliance with the provisions of the contract.
 10. Non-fulfilment of contract
  If either party fails to fulfil all or part of the contract, it shall pay full compensation for the loss or damage suffered by the other. However the other party shall take all steps which may be necessary to limit the loss or damage.
  If the hotel owner is unable to fulfil the contract, it shall offer the guest other accommodation of an equal or higher quality or category. Any resulting difference in price shall be paid by the hotel owner.
 11. Termination of contract
  A contract may not be terminated until it has been wholly fulfilled, except by agreement between the parties.

  Each hotel owner may specify the notice periods and compensation for breach of contract applying to the parties at the time of entering into the contract.

 12. Payment
  • The hotel owner may require full or partial prepayment.
  • If the hotel owner receives a sum of money in advance from the contracting party, this shall be regarded as a prepayment of the contractual price unless otherwise contractually agreed.
  • Hotel bills shall be payable immediately in cash.
  • If part of a hotel bill is disputed, the undisputed part shall also be paid in cash.
  • Unless otherwise specified, the hotel owner shall not be required to accept cheques, dividends, credit cards or other deferred forms of payment, and payment shall be made in the hotel’s local currency.
  • The contracting party shall be liable to pay for all services provided to the guest, including those specified when the contract is entered into, unless otherwise agreed in writing, in which case these costs shall be the guest’s responsibility.
 13. Cancellation of contract
  If either party commits a serious or repeated breach of its contractual obligations, the other party may terminate the contract immediately and without notice.
 14. Hotel owner’s liability; items handed in for safekeeping
  The hotel owner shall not be liable for loss or damage resulting from events which, in view of their circumstances and effects, it could not reasonably have been expected to prevent (force majeure).
  It shall also not be liable for loss or damage which is wholly or partially the fault of the guest.
  The Civil Code (Law of 4 July 1972, published in the Official Gazette of 19 August 1972) covers items handed in for safekeeping. The relevant articles are as follows:

  • Article 1952: The hotel owner shall be liable as custodian for the damage, destruction or theft of items brought into the hotel by a guest staying there. These items shall be regarded as being in safekeeping out of necessity. Items brought into the hotel shall be defined as follows:
   a) Those located in the hotel while the guest is booked in;
   b) Those located outside the hotel which the hotel owner or its agents accept for safekeeping while the guest is booked in;
   c) Those in or outside the hotel which the hotel owner or its agents accept for safekeeping for a reasonable period before or after the guest is booked in.
   The liability referred to in this article shall be limited to 100 times the daily room charge for any one loss. If necessary, the requirements for calculating this charge may be laid down by royal decree. The Royal Decree of 24 June 1973 (Official Gazette of 14 August 1973) states that the daily room charge (as referred to in article 1952, paragraph 3) is the charge for an overnight stay, as published by the hotel owner plus a percentage (if appropriate) for the services provided.
  • Article 1953: The hotel owner’s liability shall be unlimited:
   a) If the items have been given to the hotel owner or its agents for safekeeping.
   b) If it has refused to accept items for safekeeping despite being required to do so.
   c) If the damage, destruction or theft of items referred to in article 1952 are the fault of the hotel owner or its agents.
   The hotel owner shall be required to accept securities, money or valuable items for safekeeping. It may refuse to accept these only if they are dangerous or if, in view of the size of the hotel and the circumstances, they are very valuable or would place too great a burden of responsibility on the hotel. The hotel owner may require objects entrusted to it for safekeeping to be placed in locked or sealed packaging.
  • Article 1954: The hotel owner shall not be liable if the damage, destruction or theft are due to:
   a) The guest or their companions, employees or visitors.
   b) Force majeure.
   c) Armed robbery.
   d) The nature of the item, or a defect in it.
  • Article 1954 b): The guest shall not have any rights unless they report the loss or damage as soon as it is discovered, except where it is the fault of the hotel owner or its agents.
  • Article 1954 c): Any statement or provision excluding or limiting the hotel owner’s liability for loss or damage shall be invalid.
  • Article 1954 d): Articles 1952, 1953 and 1954 b) shall not apply to vehicles or objects left in them, nor to live animals.
 15. Liability of guest/contracting party
  The guest and contracting party shall be jointly and severally liable to the hotel owner for personal injury and for damage to the structure, fixtures and fittings of the hotel, and to places which are accessible to the public.
 16. Right to retain items brought into the hotel by the guest
  The hotel owner shall be entitled to retain items brought into the hotel by the guest to guarantee payment of amounts owed to it, and may ultimately sell those items and all related items which are of market value.
 17. Guest’s behaviour
  The guest shall behave in accordance with the practices and rules of the hotel, and these rules shall be available for inspection by the guest.
  In the event of a serious or repeated breach of these rules, the hotel owner shall be entitled to terminate the contract immediately without prior notice. Smoking in the room will be charged by 50 euros per night.
 18. Use of parking or garage
 19. The hotel can never be put responsable for damage, burglery or theft.
 20. Pets
  Pets are not allowed to bring into the hotel at any time.
 21. Occupying and vacating rooms
  Unless otherwise contractually agreed, a room which has been reserved shall be made available to the guest at 2 pm, and the guest shall vacate the room by 11 am on the day of departure.
 22. Registration
  Guests arriving in the hotel shall show their identity documents. Details of these documents shall be entered on a police registration form, which shall be signed by the guest.
 23. Late arrivals
  If a guest arrives after the agreed time without notifying the hotel owner, the hotel contract shall immediately be terminated, and the hotel owner shall be entitled to damages.
 24. Telephone reservations
  Telephone reservations accepted by the hotel owner shall be valid until 6 pm. If the guest is delayed, they shall notify the hotel owner and state their precise time of arrival.
 25. Interest shall automatically be charged on amounts of money paid late. The rate of interest shall be the Belgian Association of Banks cash lending rate, plus 2%.
  If the hotel owner fails to provide the contractually agreed accommodation, it shall pay the contracting party fixed compensation of € 75 per night on which accommodation has been promised but not provided, up to a maximum of € 250 plus the statutory interest specified in the first paragraph. The above provision shall also apply if the hotel owner fails to comply with its contractual obligations to its guests.
 26. Any discount, refund or commission allowed by the hotel owner on a hotel bill shall cease to apply if the bill is not paid on the due date.
 27. Cancellation of reservations during stay
  If the guest has a serious and proven reason (sickness, accident, death) for cancelling their reservation during their stay, the hotel owner shall charge only for the current day.
  In cases where the hotel owner is not responsible or liable for the cancellation, the guest shall pay half the charge for the remaining period of the reservation pro rata for the price per person of the services requested. Where meals are provided on a full or half board basis, the hotel owner shall charge for half of the meals not taken, for a maximum of two days.
 28. A prepayment of 30% of the total cost of the contractual services shall be paid immediately to the hotel owner not later than one month before the guest’s arrival date.
  If this is not paid, the hotel owner may cancel the reservation without prior notice.
 29. If a group discount is allowed, a group shall be defined as a minimum of 20 paying guests who actually register at the hotel.
  The final number of guests shall be notified to the hotel owner at least one week before their arrival. The stated number of guests shall be binding for the purposes of paying the hotel bill.
  If a group cancels, the following compensation shall be payable:
  – 100% of the contract amount, less any prepayment received, if the reservation is cancelled on the day itself.
  – 80% of the contract amount, less any prepayment received, if the reservation is cancelled on the previous day.
  – 50% of the contract amount, less any prepayment received, if the reservation is cancelled one week beforehand.
  – 25% of the contract amount, less any prepayment received, if the reservation is cancelled four weeks beforehand.
  – 0% of the contract amount, less any prepayment received, if the reservation is cancelled more than four weeks beforehand.
 30. The hotel reservation contract shall be subject to Belgian law. All disputes arising from this agreement shall be decided by the appropriate court in the hotel owner’s place of domicile.

Duits

 

Allgemeine geschäftsbedingungen

 1. Diese Bedingungen sind ein vollständiger Bestandteil dieses Hotelvertrags.
  Abweichungen sind nur schriftlich möglich.
  Sollten sie im Widerspruch zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden stehen, so gelten ausschließlich die Bedingungen des Hotels.
 2. Die Preisangebote von seiten des Hotelbetreibers sind frei und völlig unverbindlich.
 3. Falls schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, erfolgen die Dienstleistungen am Niederlassungsort des Hotelbetreibers.
 4. Beschwerden bezüglich der erteilten Dienstleistungen werden nur entgegengenommen, wenn sie dem Hotelbetreiber innerhalb der darauffolgenden 7 Tage schriftlich mitgeteilt werden.
 5. Die Vertragsparteien
  • Wer in einem Hotel übernachtet ist nicht notwendigerweise eine Vertragspartei: durch eine Drittperson kann in seinem Namen ein Hotelvertrag abgeschlossen werden.
  • In den allgemeinen Geschäftsbedingungen ist mit dem Begriff `VertragspartnerA die physische oder juristische Person gemeint, die einen Hotelreservierungsvertrag abschließt und/oder die zu einer Gegenleistung in Form einer Bezahlung verpflichtet ist.
  • Unter der Bezeichnung `KundeA versteht man die physische(n) Person(en), die die Absicht hat (haben), in einem Hotel zu übernachten.
 6. Der Hotelvertrag
  Gemäß des Hotelvertrags ist der Hotelbetreiber verpflichtet, dem Kunden Unterkunft und die gebräuchlichen Dienstleistungen zu gewähren.
  Darunter versteht man die üblichen Dienstleistungen des Hotels entsprechend seiner Kategorie einschließlich der Säle und verschiedenen gemeinschaftlichen Einrichtungen, die dem Kunden in der Regel zur Verfügung gestellt werden.
  Der Vertragspartner ist zur Zahlung des vereinbarten Preises verpflichtet.
 7. Form des Vertrags
  Für den Vertrag ist keine spezifische Form vorgeschrieben. Der Vertrag gilt als abgeschlossen, sobald eine Vertragspartei das Angebot von seiten der anderen Partei akzeptiert.
  Im Falle eines schriftlichen Vertrags muß der Hotelbetreiber das Ankunfts- und Abfahrtsdatum des Kunden gemeinsam mit dem vereinbarten Preis, einer Beschreibung der gewünschten Dienste und einer möglichen Anzahlungsregelung vermerken.
 8. Dauer der reservierten Übernachtung
  Falls der Kunde eine bestimmte Anzahl Übernachtungen reserviert, muß das Anfangs- und Enddatum im Hotelvertrag vermerkt sein.
  Der Vertrag endet am Tag nach der Ankunft des Kunden und dies spätestens um 10 Uhr, insofern im Vertrag die Dauer von einem Tag nicht überschritten wird.
  Wird keine bestimmte Anzahl Übernachtungen festgelegt, so gilt der Hotelvertrag als an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen abgeschlossen. In diesem Fall muß am nächsten Tag eine Kündigung durch eine der Parteien spätestens um 10 Uhr eingereicht werden, so daß der Vertrag beendet werden kann.
  Kündigt der Hotelbetreiber dem Kunden, so gilt die Kündigung als an den Vertragspartner gerichtet, und so wird der Vertrag gemäß der obengenannten Bestimmungen beendet. Die Kündigung wird dem Vertragspartner schriftlich bestätigt.
 9. Ausführung des Vertrags
  Der Hotelbetreiber und der Vertragspartner sind verpflichtet, sich an die Vertragsbestimmungen zu halten.
 10. Nichtausführung des Vertrags
  Sollte der Vertrag nicht oder nur unvollständig ausgeführt werden, so ist die in Verzug geratene Partei zu Schadenersatz für den gesamten Schaden verpflichtet.
  Die benachteiligte Partei muß dagegen alle erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ergreifen. Sollte es dem Hotelbetreiber unmöglich sein, den Vertrag auszuführen, so ist er verpflichtet, dem Kunden eine andere Unterkunft gleicher oder höherer Qualität bzw. Kategorie anzubieten. Der sich daraus ergebende Preisunterschied geht zu Lasten des Hotelbetreibers.
 11. Aufhebung des Vertrags
  Kein Vertrag kann aufgehoben werden, bevor er vollständig ausgeführt ist, es sei denn, es besteht ein gegenseitiges Einverständnis zwischen den Parteien.
  Jeder Hotelbetreiber hat die Möglichkeit, die Kündigungsfristen und die Entschädigungen bei Vertragsbruch zu bestimmen (festzusetzen): diese werden von den Parteien bei Vertragsabschluß festgelegt.
 12. Die Bezahlung
  • Der Hotelbetreiber hat die Möglichkeit, eine vollständige oder partielle Vorauszahlung zu verlangen.
  • Erhält der Hotelbetreiber von seiten der Vertragspartei eine Geldsumme im voraus, so wird diese als Anzahlung des vertraglich festgelegten Preises betrachtet, es sei denn, daß eine andere Vertragsvereinbarung besteht.
  • Hotelrechnungen müssen bei Erhalt bar bezahlt werden.
  • Sollte ein Teil der Hotelrechnung angefochten werden, so muß der unangefochtene Teil ebenfalls bar bezahlt werden.
  • Falls nichts anderes vereinbart wurde, ist der Hotelbetreiber in keiner Weise verpflichtet, Schecks, Dividenden, Kreditkarten oder andere ausgestellte Zahlungsbelege anzunehmen, und die Bezahlung muß in der am Niederlassungsort gültigen Landeswährung erfolgen.
  • Der Vertragspartner muß alle Dienste an den Kunden bezahlen, und falls schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, gilt dies ebenfalls für die Dienste, die bei Vertragsabschluß vereinbart wurden, und somit gehen diese Kosten zu Lasten des Kunden.
 13. Vertragsbruch
  Jeder schwere oder wiederholte Verstoß gegen die Vertragsverpflichtungen berechtigt die benachteiligte Partei, den Vertrag ohne vorherige Benachrichtigung unverzüglich zu beenden.
 14. Verantwortung des Hotelbetreibers und der Hotelaufbewahrung
  Der Hotelbetreiber übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die trotz aller notwendigen getroffenen Vorkehrungen unter Umständen, die nicht in seiner Macht standen (höhere Macht), zustande gekommen sind.
  Ebenso ist er nicht verantwortlich für Schäden, die der Kunde, und sei es nur teilweise, selbst verschuldet hat. Das Bürgerliche Gesetzbuch (Gesetz vom 4. Juli 1972, B.S. 19. August 1972) regelt die Hotelaufbewahrung; die einschlägigen Artikel werden im folgenden wiedergegeben:

  • Artikel 1952: Der Hotelbetreiber kann als Verwahrer bei Beschädigung, Zerstörung oder Entwendung von den Gegenständen, die der im Hotel verweilende Gast mitbringt, haftbar gemacht werden. Die Aufbewahrung dieser Gegenstände muß als unabdingbar gelten. Folgende Gegenstände gelten als mitgebracht:
   a) Was sich während der Dauer, in der dem Gast eine Schlafgelegenheit zur Verfügung gestellt wird, im Hotel befindet.
   b) Was der Hotelbetreiber oder eine Person, die dem Gast ihre Dienste anbietet, ohne dessen Aufsicht aus dem Hotel entfernt; auch dies gilt für die Dauer, in der dem Gast eine Schlafgelegenheit zur Verfügung gestellt wird.
   c) Was der Hotelbetreiber oder eine Person, die dem Gast ihre Dienste anbietet, ohne dessen Aufsicht innerhalb oder außerhalb des Hotels in Gewahrsam nimmt, und dies zu einem angemessenen Zeitpunkt vor oder nach der Zeit, in der dem Gast eine Schlafgelegenheit zur Verfügung gestellt wird.
   Die in diesem Artikel angesprochene Haftbarkeit ist im Schadensfall auf das Hundertfache des Übernachtungspreises pro Tag beschränkt. Gegebenenfalls kann der König die Kriterien zur Festlegung der Entschädigung bestimmen.
   Der Königliche Erlaß vom 24. Juni 1973 (B.S. 14. August 1973) bestimmt, daß der Tagespreis für eine Zimmervermietung (siehe auch Artikel 1952, Absatz 3) den Betrag der Übernachtung einschließt, den der Hotelbetreiber mit einem zusätzlichen (möglicherweise vorgesehenen) Prozentsatz für die angebotenen Dienstleistungen öffentlich angibt.
  • Artikel 1953: Die Haftbarkeit des Hotelbetreibers ist unbegrenzt:
   a) Wenn die Gegenstände dem Hotelbetreiber oder seinen Bediensteten zur Aufbewahrung gegeben worden sind.
   b) Wenn er sich geweigert hat, Dinge, zu deren Aufbewahrung er verpflichtet ist, in Gewahrsam zu nehmen.
   c) Wenn er oder einer seiner Bediensteten die Beschädigung, Zerstörung oder Entwendung von den in Artikel 1952 erwähnten Gegenstände verschuldet. Der Hotelbetreiber ist verpflichtet, Wertpapiere, Geld oder wertvolle Gegenstände aufzubewahren.
   Er darf die Aufbewahrung nur verweigern, wenn die Gegenstände eine Gefahr darstellen oder in Anbetracht der Umstände und der Größe des Hotels einen exzessiven Handelswert haben oder eine Überlastung darstellen.
   Er kann verlangen, daß sich die ihm anvertrauten Gegenstände in einer verschlossenen oder versiegelten Verpackung befinden.
  • Artikel 1954: Der Hotelbetreiber ist nicht haftbar, insofern die Beschädigung, die Zerstörung oder die Entwendung auf folgendes zurückzuführen ist:
   a) Auf den Gast oder eine Person, die diesen begleitet, ihm Dienste erweist oder ihn besucht.
   b) Höhere Macht.
   c) Bewaffneter Raubüberfall.
   d) Die Art des Gegenstandes oder ein Defekt.
  • Artikel 1954bis: Die Rechte des Gastes verfallen, falls er den Schaden nach dessen Feststellung nicht unmittelbar meldet, außer wenn der Hotelbetreiber oder einer seiner Bediensteten den Schaden verschuldet hat.
  • Artikel 1954ter: Jegliche Erklärung oder Bedingung, derzufolge die Haftbarkeit des Hotelbetreibers im Schadensfall ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, ist ungültig.
  • Artikel 1954quater: Die Artikel 1952, 1953 und 1954bis gelten weder für Fahrzeuge noch für Gegenstände, die zu deren Ladung gehören und vor Ort zurückgelassen wurden, noch lebende Tiere.
 15. Die Verantwortlichkeit des Kunden/Vertragspartners
  Der Kunde und der Vertragspartner sind dem Hotelbetreiber gegenüber haftbar, wenn Personen, das Gebäude, das Mobiliar oder die Ausstattung des Hotels oder der der Öffentlichkeit zugänglichen Räumlichkeiten zu Schaden kommen.
 16. Das Zurückhalten (Zurückbehaltungsrecht) von vom Kunden mitgebrachten Gegenständen
  Um eine Garantie für die Bezahlung aller geschuldeten Summen zu haben, ist der Hotelbetreiber berechtigt, vom Kunden mitgebrachte Gegenstände und alles Dazugehörige zurückzubehalten und schließlich zu verkaufen.
 17. Das Betragen des Kunden
  Der Kunde muß sich den Sitten und der Hausordnung des Hotels entsprechend verhalten; die Hausordnung wird dem Kunden zur Einsicht gegeben.
  Jeder schwerwiegende oder wiederholte Verstoß gegen die Hausordnung berechtigt den Hotelbetreiber zur unmittelbaren Beendigung des Vertrags ohne vorherige Benachrichtigung. Für rauchen im Zimmer werd ein Gebühr von 50 Euro berechnet.
 18. Garage/Privatparkplatz
 19. Benutzung auf eigene Risiken. Das Hotel kann nie verantwordlich sein im fall von Einbruch oder Schaden.
 20. Haustiere
  Haustiere sind nicht erlaubt im Hotel.
 21. Belegen und Verlassen der Zimmer
  Wenn vertraglich nichts anderes vereinbart wurde, müssen die für einen Kunden reservierten Zimmer um 14 Uhr frei sein, und ein Kunde, der das Hotel verläßt, muß das Zimmer vor 11 Uhr räumen.
 22. Kontrolle der Reisenden
  Der Kunde ist bei seiner Ankunft im Hotel verpflichtet, seinen Personalausweis vorzuzeigen, um seine Eintragung ins Polizeiregister zuzulassen, die er unterschreiben muß.
 23. Verspätete Ankunft
  Eine verspätete Ankunft (d.h. nach der vereinbarten Zeit), die vom Kunden nicht angekündigt wurde, kommt automatisch einem Vertragsverstoß gleich, und somit erhält der Hotelbetreiber ein Recht auf Schadenersatz.
 24. Telefonische Reservierung
  Eine vom Hotelbetreiber akzeptierte Reservierung per Telefon ist nur bis 18 Uhr gültig.
  Im Falle einer Verspätung ist der Kunde verpflichtet, den Hotelbetreiber darüber in Kenntnis zu setzen und seine genaue Ankunftszeit anzugeben.
 25. Den am Fälligkeitsdatum nicht gezahlten Summen werden von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung Verzugszinsen hinzugerechnet. Die Höhe dieser Zinsen entspricht den Zinsen, die bei der `Belgischen BankenvereinigungA für Kassenkredite gelten, plus 2 % zusätzlich. Der Hotelbetreiber dagegen, der es versäumt, den vertraglich vereinbarten Aufenthalt zu gewähren, ist dem Vertragspartner gegenüber zu einem pauschalen Schadenersatz verpflichtet, und zwar 75 € pro vereinbarter und nicht vollzogener Übernachtung, wobei 250 € nicht überschritten werden; hierbei handelt es sich um einen Schadenersatz, dem von Rechts wegen die in Absatz 1 vorgesehenen Zinsen hinzugefügt werden.
  Obenstehende Bestimmung gilt gleichfalls für den Hotelbetreiber, der seinen vertraglichen Verpflichtungen in Anwesenheit seiner Kunden nicht nachkommt
 26. Jede Hotelrechnung, die Gegenstand einer vom Hotelbetreiber zugestandenen Preissenkung, einer Rückerstattung oder einer Kommission ist, verfällt im Falle einer Nichtbezahlung am Fälligkeitsdatum.
 27. Aufhebung von Reservierungen während des Aufenthalts
  Wenn ernste und nachgewiesene Gründe vorliegen (Krankheit, Unfall, Todesfall), wird höchstens der erste Tag berechnet, wobei es dem Hotelbetreiber freisteht, diesen Tagessatz zu berechnen.
  In den Fällen, in denen der Hotelbetreiber verantwortlich und haftbar ist, zahlt der Kunde die Hälfte der verbleibenden reservierten Dauer entsprechend den Preisen der gewünschten Dienstleistungen pro Person.
  Was die Mahlzeiten angeht, so wird bei Halb- und Vollpension während höchstens zwei Tagen die Hälfte der nicht beanspruchten Mahlzeiten berechnet.
 28. Dem Hotelbetreiber müssen Anzahlungen in Höhe von 30% des Gesamtbetrages der vertraglich vorgesehenen Dienstleistungen unmittelbar und spätestens einen Monat vor dem Ankunftsdatum ausbezahlt werden.
  Bei Zahlungsverzug ist der Hotelbetreiber berechtigt, die Hotelreservierung ohne vorherige Benachrichtigung zu annullieren.
 29. Bei Sonderpreisen für Gruppen versteht man unter dem Begriff `GruppeA mindestens 20 zahlende Personen, die effektiv im Hotel angemeldet sind.
  Die endgültige Anzahl Kunden muß dem Hotelbetreiber mindestens eine Woche vor ihrer Ankunft mitgeteilt werden. Für das Ausstellen der Hotelrechnung gilt die angegebene Anzahl.
  Falls eine Gruppe die Reservierung annulliert, gelten folgende Schadenersatzregelungen:
  – 100% des vertraglich festgelegten Betrags, weniger der vorher geleisteten Anzahlung, falls die Annullierung an demselben Tag erfolgt.
  – 80% des vertraglich festgelegten Betrags, weniger der vorher geleisteten Anzahlung, falls die Annullierung einen Tag vorher erfolgt.
  – 50% des vertraglich festgelegten Betrags, weniger der vorher geleisteten Anzahlung, falls die Annullierung eine Woche vorher erfolgt.
  – 25% des vertraglich festgelegten Betrags, weniger der vorher geleisteten Anzahlung, falls die Annullierung vier Wochen vorher erfolgt.
  – 0% des vertraglich festgelegten Betrags, weniger der vorher geleisteten Anzahlung, wenn die Annullierung mehr als vier Wochen vorher erfolgt.
 30. Der Vertrag für eine Hotelreservierung unterliegt dem Belgischen Recht. Alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitfälle werden von einem zuständigen Gericht am Niederlassungsort des Hotelbetreibers geschlichtet.

Voor het plaatsen op jullie website, gelieve de teksten na te lezen en aan te passen aan jullie eigen specifieke voorwaarden zoals annuleringskosten.

 

 

 

 

 

Retentierecht ??? Nieuwe Pandwet: als schuldeiser nu beter beschermd?

Ten laatste op 31 december 2014 treedt de nieuwe Pandwet (BS, 02.08.2013) in werking. Die nieuwe wet verandert onder meer de spelregels voor een eigendomsvoorbehoud en geeft het retentierechteen wettelijke basis.

Wat houdt dat eigendomsvoorbehoud precies in? Hoe zorgt u er concreet voor dat verkochte goederen uw eigendom blijven tot de factuur betaald is? Wanneer is zo’n eigendomsvoorbehoud nu geldig en met welke spelregels moet u rekening houden?

Wanneer mag u goederen van de klant ‘achterhouden’? Waarmee moet u nu uitkijken als u zelf goederen aankoopt?

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Waarover gaat het en hoe pakt u het aan?

Bij een eigendomsvoorbehoud wordt uw klant pas eigenaar van de geleverde goederen nadat hij uw factuur betaald heeft. Het eigendomsvoorbehoud moet ten laatste op het moment van levering van de goederen vastgelegd zijn in een geschrift. Als u levert aan handelaars, volstaat een eigendomsvoorbehoud in uw algemene factuurvoorwaarden, op voorwaarde dat u de factuur vóór de levering verzendt (en de klant ze niet protesteert) of wanneer u reeds meermaals aan dezelfde klant goederen geleverd heeft. U staat vanzelfsprekend sterker als u het eigendomsvoorbehoud ook vermeldt op uw bestelbon of in een contract. Is de klant een consument , dan moet zijn uitdrukkelijke instemming met het eigendomsvoorbehoud blijken uit een ondertekende overeenkomst.

Bepaal in uw algemene voorwaarden of contract ook dat het risico m.b.t. de geleverde goederen bij levering overgaat op de klant. Zo bent u beschermd als die goederen tenietgaan of gestolen worden. Detailleer ook voldoende uw bestelbonnen en facturen (bv. merk, model, kleur, serienummer, …), zodat uw goederen duidelijk geïdentificeerd kunnen worden.

Wanneer nu geldig?

Wanneer uw klant (zonder faillissement of WCO) niet betaalt, dan kunt u hem vragen om de geleverde goederen terug te geven. Weigert de klant, vraag dan de gerechtsdeurwaarder om een proces-verbaal van niet-afgifte op te stellen. U kunt dan een procedure opstarten voor de rechtbank om de goederen alsnog terug te vorderen, al dan niet gecombineerd met een vordering tot ontbinding van de koop/verkoop.

U kunt een eigendomsvoorbehoud ook inroepen in geval van faillissement . Een geldig en tijdig overeengekomen eigendomsvoorbehoud is tegenstelbaar aan de curator en de andere schuldeisers. U moet wel snel reageren. U moet zich op uw eigendomsvoorbehoud beroepen vooraleer de curator zijn eerste pv van nazicht van schuldvorderingen neergelegd heeft op de griffie (meestal ± vier weken na het faillissement). Doe dat ook bij voorkeur aangetekend. In de toekomst zal u het eigendomsvoorbehoud ook kunnen inroepen bij een vereffening of een collectieve schuldenregeling .

Nieuwe spelregels

In de nieuwe wet is een verrijkingsverbod opgenomen. U moet de waarde van het teruggevorderde goed verrekenen met uw (resterende) schuldvordering. Overtreft deze waarde het bedrag van de schuldvordering, dan moet u het saldo aan de klant terugbetalen. Volstaat de waarde niet om uw vordering te voldoen, dan kunt u het verschil alsnog opeisen.

In het verleden kon u uw eigendomsvoorbehoud enkel inroepen als de goederen nog in hun oorspronkelijke staat bij de klant aanwezig waren. Nu gaat het eigendomsvoorbehoud over op de vordering die uw klant op de eventuele koper heeft. Daarnaast blijft uw eigendomsvoorbehoud behouden als de geleverde goederen intussen bewerkt of vermengd zijn met andere goederen. Als er meerdere pandhouders/houders van een eigendomsvoorbehoud zijn, dan kunnen die allen in verhouding rechten op de vermengde goederen laten gelden.

Daarnaast zal u uw eigendomsvoorbehoud nu in principe ook kunnen inroepen als de geleverde goederen onroerend geworden zijn door incorporatie (bv. een verwarmingsketel die intussen geplaatst is). In deze gevallen geldt uw eigendomsvoorbehoud enkel als u het vooraf geregistreerd heeft in het nieuwe ‘pandregister ’ dat ingesteld zal worden bij de Dienst hypotheken van de FOD Financiën. De mogelijkheid om een eigendomsvoorbehoud te laten gelden, wordt ook uitgebreid tot andere overeenkomsten dan koop/verkoop (bv. aannemingsovereenkomsten ) .

Waarmee opletten als koper?

Vroeger ging een pand gepaard met een buitenbezitstelling. Door de nieuwe wet wordt een bezitloos pand mogelijk, mits inschrijving in het pandregister. Die inschrijving is tegenstelbaar aan derden. Wanneer iemand u goederen verkoopt buiten diensnormale bedrijfsvoering (bv. een fabrikant die een van zijn productiemachines tweedehands verkoopt), dan zal u vooraf het pandregister moeten raadplegen om te vermijden dat u het goed bezwaard met een pandrecht koopt. Bij een verkoop binnen de normale bedrijfsuitoefening (bv. de met de machines geproduceerde goederen) kan de verkoper ondanks een eventueel pandrecht, in principe vrij over de goederen beschikken en is er voor u dus normaal gezien geen probleem.

RETENTIERECHT

Waarover gaat het?

Het retentierecht houdt in dat u weigert om de goederen van de klant terug te gevenzolang die uw factuur niet betaalt. Voorbeelden zijn een hersteller die weigert om de hem toevertrouwde goederen (bv. een wagen) terug te geven zolang de klant zijn factuur niet betaalt of een transporteur die goederen uit een transport achterhoudt om betaling af te dwingen. In het verleden aanvaardde de rechtspraak de geldigheid van zo’n retentierecht als er een economische band was tussen de goederen die de schuldeiser achterhoudt en de te innen schuldvordering. Dat verband kon ook eencontinue handelsrelatie zijn. Zo kon een transporteur die al lang voor een bepaalde opdrachtgever werkte, goederen uit een nieuw transport achterhouden om de betaling van oudere facturen af te dwingen. Daarnaast moest het goed op een geoorloofde wijze in uw bezit zijn. U mag het bv. niet zelf bij de klant gaan weghalen. Ten slotte mag u het goed ook niet zelf gebruiken. Bewaar het op een veilige plaats tot er een oplossing is voor het conflict.

U kunt zich in de praktijk slechts op uw retentierecht beroepen als uw factuur opeisbaar is. Tenzij er een continue handelsrelatie is, is dat meestal enkel het geval als uw facturen contant betaalbaar zijn. Ook bij een WCO blijft uw retentierecht nu intact. Bij een faillissement mag de curator de achtergehouden goederen verkopen, maar u heeft een voorrecht op de opbrengst van die verkoop.

Nieuwe regels

De Pandwet geeft het retentierecht nu ook een wettelijke basis (art. 73): u mag de teruggave van een goed opschorten zolang de schuldvordering die verband houdt met dat goed, niet voldaan is. U kunt uw recht ook inroepen tegen andere schuldeisers en tegen diegenen die een recht op het goed gekregen hebben (bv. door een koop) nadat u de feitelijke macht erover verwierf. Zodra u het goed afgeeft, eindigt uw retentierecht. Daarnaast zal u in geval van niet-betaling bij voorrang vóór alle andere schuldeisers betaald worden uit de opbrengst van het goed (art. 76).

Jan Roodhooft

Advocaat Roodhooft & Allaerts

ADVIEZEN

 • Neem een eigendomsvoorbehoud op in uw bestelbon en factuurvoorwaarden. Bepaal dat het risico m.b.t. de geleverde goederen bij levering overgaat op de klant. Zo blijft u eigenaar tot de goederen betaald zijn. U kunt dat voorbehoud weldra ook inroepen bij een collectieve schuldenregeling of vereffening. Als de goederen intussen verkocht zijn, heeft u een soort volgrecht op de vordering die uw klant op diens klant heeft.
 • Een eigendomsvoorbehoud kan nu ook bij aannemingsovereenkomsten en speelt ook als de goederen onroerend geworden zijn.
 • Bij contante betaling of bij een continue handelsrelatie kunt u goederen van de klant ‘achterhouden’ tot hij betaald heeft (retentierecht). Bij niet-betaling zal u bij voorrang vóór de andere schuldeisers betaald worden uit de opbrengst van die achtergehouden goederen.
 • Raadpleeg het pandregister als u goederen koopt buiten de normale bedrijfsuitoefening van de leverancier.