Rss

Archives for : november2014

Hoe ver gaat “hotelbewaargeving” eigenlijk ?

Er bestaat een speciale aansprakelijkheid voor wie een hotel uitbaat of voor wie bv. een “bed and breakfast” heeft. Men spreekt van “hotelbewaargeving”. Wat is het juist en wat zijn de regels ? Kunt u iets doen ?

Wat is “hotelbewaargeving” ?

De meeste gasten brengen uiteraard bagage mee naar een hotel (kleding, toiletgerief, juwelen, een lap­top, enz.). Nu bestaat er een speciale wettelijke re­gel die stelt dat u als hoteluitbater aansprakelijk bent als er in uw hotel iets met deze goederen of ba­gage ge­beurt (bv. juwelen gestolen, laptop be­scha­digd). Men zegt dat u deze goederen immers “in bewaring neemt” doordat deze mensen ermee in uw ho­tel komen. Oei, dat klinkt behoorlijk verre­gaand. Wat moet u zich hier in de praktijk bij voorstellen ?

Wat betekent het in de praktijk ?

Om te beginnen. Deze bijzondere regeling speelt al­leen voor wie bij u blijft overnachten. Komt iemand bv. alleen in uw restaurant eten, dan moet u er al niet van wakker liggen.

Bovendien. De gast moet bewijzen dat hij met een bepaalde zaak uw hotel is binnengekomen. Als er iets gestolen wordt, zal dat allesbehalve gemakkelijk zijn, want het goed is weg. Wordt er iets be­schadigd, dan kan uw gast er natuurlijk gewoon mee naar de receptie stappen (“hier is hij, mijn ka­pot­te laptop”). Maar ook dan zal er in de praktijk toch enige aanwijzing of bewijs moeten zijn van wat er met de laptop gebeurd is. Het is dus zeker niet zo dat wanneer men u een kapot voorwerp onder de neus duwt, u sowieso zou moeten betalen. “Niet ze­ve­ren hé vriend. Hebt ge die laptop niet zelf laten val­len?”

Twee uitzonderingen. Normaal gezien geldt uw aan­sprakelijkheid wel voor alle goederen die een gast meebrengt. Hierop bestaan twee uitzonderingen : enerzijds de auto van de gast (en alles wat erin ligt) en anderzijds eventuele huisdieren. Als hier iets mee gebeurt, moet de gast al echt bewijzen dat dit uw fout is (u bent bv. zelf tegen de auto van de gast gereden) of bv. die van uw personeel.

Plafond. Uw aansprakelijkheid is ook beperkt tot 100 keer de logieprijs per dag (per schadegeval). Vraagt u bv. € 100 per nacht, per persoon, dan is uw aansprakelijkheid dus beperkt tot € 10 000.

Let op ! Als een gast u een bepaald goed laat be­wa­ren (bv. in de kluis aan de receptie), dan bent u on­beperkt aansprakelijk. Maar goed, u houdt het dan wel beter in het oog natuurlijk.

Kunt u zich “indekken” ?

Bordje ? Een bordje met “De directie is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van uw goede­ren.” is niet geldig. Uw aansprakelijkheid compleet uitsluiten kan dus niet.

Tip 1. Wat u wel kunt doen is zorgen voor een kluis aan de receptie en een bordje ophangen : “Geef uw waardevolle voorwerpen in bewaring aan de receptie.”. Zo zorgt u zelf voor toezicht of beveiliging en is de kans kleiner dat er echt dure dingen ge­stolen of beschadigd worden. Als een gast toch geen gebruik maakt van deze kluis en er wordt iets gestolen of beschadigd, dan kan dit een argument zijn dat in de praktijk in uw voordeel speelt (ook al is de gast strikt juridisch niet verplicht om zijn spul­len in uw kluis te stoppen).

Tip 2. Voorziet u een kluisje op de kamer en heeft de gast hier geen gebruik van gemaakt, dan kan ook dat in uw voordeel spelen.

Verzekeren ? U kunt dit risico ook verzekeren (bv. als een optie bij uw polis BA-uitbating). Informeer bij uw makelaar of verzekering.

In principe bent u aansprakelijk als er in uw hotel iets gebeurt met bagage van een gast (gestolen, beschadigd, …). Ook al zal uw gast hier in de praktijk toch één en ander moeten aantonen, u kunt problemen voorkomen met bv. een kluis aan de receptie voor waardevolle zaken.

Online bestellen, altijd Belgische btw?

Wijziging voor elektronische diensten. Daar gaat het inderdaad om. Vanaf 1 januari 2015 zal er nl. voor elektronische diensten uit het buitenland steeds Belgische btw verschuldigd zijn, ongeacht of u nu koopt als particulier of niet.

Nu niet voor particulieren? Neen. Bestelt u nu als particulier online een boek in Nederland, dan zit daar Nederlandse btw op. Bestelt u dat boek in Duitsland, dan betaalt u Duitse btw, enz. Als particulier kunt u dus aan ‘btw-shopping’ doen door te kopen in een land met lagere btw- tarieven. Vanaf 1 januari 2015 zal u als particulier echter altijd Belgische btw betalen bij het online aankopen van goederen in een andere EU-lidstaat.

Als bedrijf niet? Jawel, ook dan betaalt u Belgische btw, maar dat is nu ook al zo door de zgn. b2b-regel. U krijgt dan nl. een factuur zonder btw en u moet de verschuldigde btw zelf opnemen in uw eigen btw-aangifte. Is uw online bestelling beroepsmatig, dan verandert er dus niets.

Vanaf 1 januari 2015 zal u als particulier steeds Belgische btw betalen bij online aankopen in het buitenland. Als professional is dat nu reeds het geval door de toepassing van de zgn. b2b-regel.

Oplichters gebruiken valse facturen van ‘.BE Domein Host’

De Economische Inspectie waarschuwt voor valse facturen voor de registratie van domeinnamen op het internet. Oplichters gebruiken een op het eerste zicht normale factuur van de firma ‘.BE Domein Host’, maar in de kleine lettertjes staat dat wie betaalt, automatisch ingaat op hun aanbod.

Verschillende ondernemingen hebben de voorbije weken een bericht gekregen dat lijkt op een normale factuur voor de registratie van een domeinnaam. In de kleine lettertjes onderaan staat echter dat het slechts om een aanbod gaat en dat diegene die de factuur betaalt automatisch akkoord gaat met dat aanbod.

De FOD Economie roept de zelfstandigen op om waakzaam te zijn bij het ondertekenen en betalen van facturen. Een Benelux-studie schat dat misleidende en valse facturen, valse domeinregistratie, en frauduleuze reclameronselaars het Belgisch bedrijfsleven 300 à 400 miljoen euro kosten.

Voorbeeld brief:

domeinhost

De MICHELIN gids België en Luxemburg 2015: eenvoud siert

Een uiterst bewerkte spektakelkeuken, in de vorm van ware schilderijtjes waarin het product nog amper herkenbaar is. Dat deze omschrijving van toepassing is op alle restaurants die in de MICHELIN gids staan, is fout. Als editie 2015 één zaak duidelijk maakt, dan is het wel dat eenvoud siert. “Er wordt terug gekozen om uitmuntende producten voor zich te laten spreken zonder onnodige bewerkingen, de chefs gaan voor generositeit en rijke smaken zonder al teveel poespas. Kortom: ze gaan back to basics”, stelt Michael ELLIS, Internationaal Directeur MICHELIN gids.

Voor overzicht klik op onderstaande link.

SELECTIE GM BELUX 2015

 

 

Onder uw borgstelling uit dankzij uw vrouw…

U tekende destijds een persoonlijke borgstelling voor een investeringskrediet aan uw bvba, maar die hangt als een zwaard van Damocles boven uw gezin. In welke mate kunt u daar dan nu nog onderuit? Wat is er daarbij van belang?

U stelde zich borg voor uw bvba

Op vraag van de bank. U stelde uw bank destijds de vraag om uw bvba krediet te verlenen. De kans is reëel dat de goedkeuring van dat krediet gekoppeld werd aan de voorwaarde dat u zich persoonlijk borg zou stellen. Voor zover uw bvba zich niet aan het aflossingsplan houdt, kan uw bank u dus zo privé aanspreken.

Niet geldig? Dat kan, nl. als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en die borgstelling de financiële draagkracht van uw gezin overstijgt. Komen m.a.w. de belangen van uw gezin door die borgstelling in gevaar, dan kan die borgstelling in principe nietig verklaard worden.

Tip. Dat geldt niet alleen in het geval waarin u zich borg stelde bij uw bank. Ook als een andere schuldeiser, bv. een leverancier, eiste dat u zich persoonlijk borg stelde, kunt u er om die reden mogelijk onderuit.

Kunt u zelf stappen zetten? Neen! Uzelf heeft zich destijds akkoord verklaard met die persoonlijke borgstelling. Zo’n getekende overeenkomst is voor u wet. U kunt daar achteraf niet zonder meer onderuit. Pacta sunt servanda…

Uw vrouw kan die wél aanvechten. Dat klopt! Uw echtgenote kan die borgstelling in het voorkomende geval wél in vraag stellen. Als de bank dus dreigt om een betalingsachterstand via een beslag op uw privévermogen te verhalen en uw gezin daar sterk onder zou lijden, dan is het aan uw echtgenote om de nodige stappen te zetten.

Let op! Veelal betekent dit uiteraard dat ze er een zaak van moet maken. Met alle kosten van dien…

Wat is er daarbij van belang?

Sinds wanneer heeft uw vrouw er weet van? Uw vrouw moet inderdaad ‘tijdig’ in actie schieten, nl. binnen het jaar nadat ze weet dat u zich borg gesteld heeft. Krijgt ze er weet van, dan verkijkt ze dus mogelijk haar kans als ze in eerste instantie denkt dat het zo’n vaart wel niet zal lopen en dat het geen kwaad kan. Zolang ze echter niet op de hoogte is, loopt die termijn van een jaar niet en kan ze als ‘redder in nood’ tussenkomen.

Tip. Uw bank zal achteraf moeilijk kunnen aantonen dat uw vrouw al meer dan een jaar van die borgstelling op de hoogte was.

Let op! De kaarten liggen uiteraard anders als de bank haar destijds dat borgstellingscontract ‘voor kennisname’ liet tekenen of die borgstelling mee liet onderschrijven. In dat geval kan de geldigheid van die borgstelling achteraf in principe ook door haar niet meer in vraag gesteld worden.

Zij neemt actie, ook tegen u.Juridisch-technisch een aandachtspunt… Als uw vrouw die borgstelling door een rechter nietig wil laten verklaren, dan moet zij (lees: haar advocaat) niet alleen de bank, maar ook u in die zaak betrekken. Ook als de zaak in beroep behandeld zou worden, moet u nog betrokken partij zijn en blijven.

Is de borg nietig, dan bent u bevrijd. Als de rechter in zo’n geval beslist dat er inderdaad een goede reden is om de borgstelling nietig te verklaren en uw echtgenote de zaak dus tegen de bank wint, dan kan en moet de rechter sowieso besluiten dat u van die borgstelling bevrijd bent. Het ene is immers het logisch gevolg van het andere(Cass., 26.09.2014) .

Als u zich borg stelt, maar die borgstelling de financiële draagkracht van uw gezin overschrijdt, dan kan uw vrouw die in principe aanvechten. Zij moet er dan wel een zaak van maken binnen het jaar nadat ze van die borgstelling weet krijgt en ze moet u in die procedure betrekken.

Studentenarbeid: Kerstvakantie 2014: welk saldo is nodig?

De kerstvakantie loopt dit jaar van maandag 22 december 2014 tot zondag 4 januari 2015. Ze situeert zich dus grotendeels nog in dit kalenderjaar. Welke invloed heeft dat als u jobstudenten zonder RSZ-bijdragen wilt inschakelen?

Jobstudenten kunnen slechts 50 dagen per jaar tegen een specifiek, goedkoop RSZ-tarief (van 5,42% werkgevers- en 2,71% werknemersbijdragen) werken. De nieuwe regering plant om dit dagenquotum om te zetten in een urenquotum, maar voorlopig zijn we zover nog niet . Zeker naar het einde van het jaar toe is het belangrijk om te checken of de kandidaat-jobstudent die u op het oog heeft, nog wel over voldoende saldo beschikt om RSZ-vrij te werken…

Meer saldo nodig dan andere jaren

Verschil tussen vorige jaren en nu… De voorbije jaren viel er meestal maar één week van de kerstvakantie vóór Nieuwjaar. Bijgevolg had een student toen maar een saldo van vijf dagen (in de vijfdagenweek) nodig om de volledige kerstvakantie RSZ-vrij te blijven. De tweede week viel immers al onder het quotum van het nieuwe jaar, dat normaal gezien nog niet opgebruikt kon zijn.

… bedraagt drie dagen (in vijfdagenweek). Dit jaar heeft u echter een student nodig die in de vijfdagenweek nog over minstens acht dagen saldo beschikt. Er vallen immers acht werkdagen (inclusief de feestdag van Kerstmis) vóór Nieuwjaar i.p.v. slechts vijf werkdagen. Dat is dus een merkelijk verschil t.o.v. de vorige jaren…

Hoe het saldo checken?

Attest uit student@work. In deze databank wordt het quotum aan reeds gebruikte dagen door een bepaalde student bijgehouden. Elke student kan op de websitehttp://www.studentatwork.be een code aanvragen om een attest uit de databank te laten ‘trekken’ dat zijn actuele toestand aangeeft. Vraag uw kandidaat dus om dat te doen.

Dubbelcheck’ via Dimona. Als het 50 dagenquotum overschreden dreigt te worden door de tewerkstelling bij u, geeft de Dimona-databank in principe een signaal (met hoeveel dagen dat zal zijn). Op dat moment kunt u dan nog beslissen om niet te werk te stellen of enkel maar voor het resterende saldo. Ga dus pas op dat moment over tot de ondertekening van het studentencontract.

Zonder feestdagen is goedkoper…

Feestdag van 1 januari. In de vijfdagenweek valt er slechts één reële werkdag na Nieuwjaar, nl. vrijdag 2 januari. De andere is immers de feestdag van 1 januari. Daarom kunt u de tewerkstelling – uit puur financieel standpunt – misschien beter laten aflopen op 31 december. Wilt u er 2 januari toch bij, dan kost u dat nl. twee dagen loon.. .

Feestdag van 25 december. De tewerkstelling opsplitsen in een contract van 22 t.e.m. 24 december en een ander contract van 26 tot 31 december, zou ervoor kunnen zorgen dat u ook de feestdag van 25 december niet hoeft te betalen én dat de student maar een saldo van zeven (i.p.v. acht) dagen meer nodig heeft. Dit neigt echter naar misbruik en/of men zou het zelfs als een niet-toegelaten opeenvolging van contracten kunnen beschouwen…

Tip. U kunt wel eerst een contract geven van 22 t.e.m. 24 december en daarna een ander van 29 t.e.m. 31 december. Het kan dan nl. gaan om een onderbreking van de contracten op vraag van de student zelf – “ik wil liever niet tijdens dat weekend werken”– en dan bent u safe. Bovendien volstaat dan al een student met een openstaand saldo van zes (i.p.v. acht) dagen voor 2014.

Nu de kerstvakantie dit jaar niet voor de helft na Nieuwjaar valt, moet een student, om RSZ-vrij te blijven, nog over een groter saldo aan dagen dan andere jaren beschikken. Bij een ‘zo goedkoop mogelijke’ oplossing van twee contracten van maandag tot en met woensdag gaat het bv. om een saldo van zes dagen.

Afwezig en geen reactie op u, welke procedure volgen?

Stel, iemand laat niets van zich horen ondanks aangetekende brieven om zijn afwezigheid te verklaren. Past u dan het best de procedure van werkverlating ‘van zijn kant’ toe of ontslaat ú hem om dringende reden? Een arrest licht toe…

Wat is er gebeurd?

Een werkneemster is afwezig wegens arbeidsongeschiktheid sinds 30 maart 2010. Tot 30 juni wordt die arbeidsongeschiktheid gestaafd met doktersattesten, vanaf 1 juli is dat niet meer het geval. Op 6 juli stuurt de werkgever een ingebrekestelling via aangetekende brief om de afwezigheid te verklaren en te attesteren tegen uiterlijk 13 juli. Wanneer hij op 14 juli nog niks gehoord of gezien heeft, besluit de werkgever om de werkverlating in hoofde van de werkneemster vast te stellen (lees: om vast te stellen dat zij zelf de arbeidsovereenkomst verbroken heeft). De werkneemster vecht dit aan en wijst er o.a. op dat ze met een aangetekende zending van 14 juli wel degelijk een doktersattest opgestuurd heeft. Zij vindt bijgevolg dat de werkgever zelf de overeenkomst verbroken heeft en eist een opzegvergoeding.

Wat heeft de rechter gezegd?

Nadat de werkneemster in eerste aanleg al gelijk gekregen heeft (arbrb. Charleroi, 14.01.2013) , krijg ze ook van het arbeidshof van Bergen gelijk. Het hof geeft weliswaar toe dat de werkneemster te kort gekomen is aan haar verplichtingen uit de wet en het arbeidsreglement, maar zo’n tekortkoming bewijst volgens haar nog niet dat men ook de wil had om het contract niet langer voort te zetten. Dat bewijs werd m.a.w. niet geleverd door de werkgever. Het hof voegt er nog aan toe dat de tekortkoming van de werkneemster eventueel wel een ontslag om dringende reden had kunnen rechtvaardigen, nu er sprake was van een vorm van insubordinatie. Omdat de werkgever die procedure niet gevolgd had, deed dat echter niet ter zake in deze zaak…

Wat moet u ervan onthouden?

Kies voor dringende reden. Dit arrest is een voorbeeld van het feit dat sommige rechtspraak het moeilijk heeft om de figuur van contractbreuk toe te passen ten nadele van de werknemer. Het nadeel is dan nl. dat u de intentie in hoofde van iemand anders (de werknemer) moet afleiden uit zijn gedragingen en dat is minder gemakkelijk te bewijzen dan een eventuele fout die men objectief kan vaststellen. Men beweert dan gemakkelijk dat men die intentie helemaal niet had…

Tip. Vermijd de ‘gevoelige’ discussie over de vraag ‘was de intentie er of niet?’ en kies na de ingebrekestelling voor ontslag om dringende reden. Het nadeel is dan wel dat u geen opzegvergoeding van de werknemer kunt eisen – dat kan alleen via de procedure van werkverlating – maar het voordeel is dat u minder risico loopt om ongelijk te krijgen.

Stel eerst ‘genoeg’ in gebreke. Ook als u de procedure van dringende reden gebruikt, geldt dat u voldoende bedachtzaam te werk moet gaan. Laat bv. voldoende tijd aan de werknemer om te reageren. Het kan ook aangewezen zijn om feitelijke discussies over bv. ‘brief niet gezien’, ‘elders verbleven’, enz. te vermijden door ook nog op een andere manier dan de aangetekende brief ‘contact te zoeken’, bv. via e-mail, via sms, enz.

Tip. Als u zo’n voorzorgsmaatregel neemt, zorg er dan zeker voor dat het er een is die u een objectief bewijs oplevert, bv. een print van een mail met dag en uur op, een sms die u laat ‘registreren’, enz.

Zijn uw facturen voldoende gedetailleerd voor de fiscus?

Bij een belastingcontrole verwierp de fiscus de bewijskracht van de boekhouding omdat enkele uitgaande facturen onvoldoende gedetailleerd waren. Is dat een onoverkomelijk probleem? Wat vond de rechter ervan?

Controleur verwerpt de boekhouding

Controle verkoopfacturen. De controleur had de verkoopfacturen van een schrijnwerker bekeken en vond die niet genoeg gedetailleerd. Zijn bezwaren waren dat de werken bijzonder beknopt beschreven werden en dat er geen verbruikte materialen of werkuren vermeld werden, zodat het niet mogelijk was om een vergelijking te maken tussen de verkochte en aangekochte materialen (zgn. hoeveelheidscontrole), noch om na te gaan hoeveel uren er gefactureerd waren.

Boekhouding verworpen. Volgens de controleur was de boekhouding niet bewijskrachtig vanwege de vage verkoopfacturen.

Omzet verhoogd. Eens hij de boekhouding aan de kant geschoven had, verving de controleur de aangegeven omzet door een –  uiteraard hoger  – bedrag dat hij zelf berekend had.

Wat vond de rechter daarvan?

Contractvrijheid. De rechter herinnerde er eerst en vooral aan dat contractpartijen vrij zijn om af te spreken hoe de prestaties vergoed zullen worden. Dat kan op basis van de prijs van de geleverde materialen en een uurtarief, maar ook volgens een vooraf bepaalde, forfaitaire prijs voor het volledige werk. Het is in dat tweede geval uiteraard onredelijk van de fiscus om te eisen dat de werkuren vermeld zouden worden op de facturen (Bergen, 02.05.2014) .

Gedetailleerde offertes. De rechter stelde verder ook vast dat van de zeven facturen die de fiscus te vaag vond, er vijf verwezen naar offertes die wél gedetailleerd waren.

Tip. Volgens de rechter moeten uw facturen weliswaar controle door de fiscus mogelijk maken, maar zijn ze niet bestemd om het werk van de fiscus te vereenvoudigen . Wanneer uw controleur vindt dat uw facturen onvoldoende gedetailleerd zijn, moet hij dus verder vragen, naar bv. offertes, timesheets, correspondentie met de cliënt, enz.

Boekhouding blijft overeind. Uiteindelijk bleken slechts twee van de zeven facturen effectief niet gedetailleerd te zijn, noch te verwijzen naar een gedetailleerde offerte. Het is volgens de rechter buiten proportie om vanwege die twee facturen de hele boekhouding te verwerpen.

Wat is er voor u van belang?

Moet u uw facturen niet detailleren? Toch wel! Deze uitspraak is m.a.w. geen vrijgeleide om voortaan nonchalant te factureren. Zorg er dus wel degelijk voor dat uw facturen gedetailleerd zijn of, zoals hier voor de meeste facturen het geval was, dat ze verwijzen naar gedetailleerde offertes.

Let op! Dit is ook van belang voor uw cliënten. De fiscus kan immers lastig doen over de aftrek van de kosten in de belastingen en de recuperatie van de btw voor vage inkomende facturen.

Wat onthouden? Ten eerste dat het aan de fiscus is om aan te tonen dat uw boekhouding niet bewijskrachtig is. Ten tweede dat uw boekhouding haar bewijskracht niet verliest omdat er tussen uw tientallen of honderden facturen enkele ‘vaag’ zijn. Het totale plaatje is immers van belang.

Tip. Wanneer uw controleur niet aantoont dat die vage facturen een controle van uw belastbare inkomsten onmogelijk maken, kan hij de omzet die uit uw boekhouding blijkt niet zomaar vervangen door zijn eigen cijfers.

Uw facturen zijn in orde wanneer ze zelf niet gedetailleerd zijn, maar wel verwijzen naar gedetailleerde offertes. Zelfs als dit niet voor alle facturen het geval is, kan de fiscus nog niet uw hele boekhouding verwerpen. Dat kan alleen als hij aantoont dat die ‘vage’ facturen een controle van uw inkomsten onmogelijk maken.

Extra controle op aftrek reiskosten!

De fiscus heeft aangekondigd dat hij de komende periode vooral de aftrek van reiskosten van naderbij zal bekijken. Wat is daarbij volgens de fiscus het probleem en hoe vermijdt u desgevallend miserie daarover bij een controle?

Welke jaren worden er gecontroleerd?

In principe sinds 2011. Dat is alleszins de algemene regel. Om uw aangifte te controleren heeft de fiscus drie jaar de tijd, zij het wel te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Inkomstenjaar 2011, aanslagjaar 2012 kan dus nog tot eind dit jaar gecontroleerd worden.

Let op! De fiscus kan ook nog verder teruggaan in de tijd, maar dan moet hij u eerst verwittigen en bovendien een vermoeden van fraude inroepen. Al bij al dus niet zo voor de hand liggend…

Ja maar, mijn afrekening al gekregen? De afrekening of zgn. belastingaanslag over inkomsten 2011 en ook over 2012 moet u inmiddels inderdaad al gekregen hebben, maar dat maakt dus wat de controle betreft geen verschil. Zelfs al heeft u m.a.w. uw afrekening reeds gekregen, dan nog kan er nadien, zij het binnen die drie jaar, nog een controle volgen.

Reiskosten in het vizier

Niet aftrekbaar? Jawel, zij het wel alleen als en in zoverre het om een zakenreis gaat. Gaat u beroepsmatig naar een congres in Milaan, dan zijn en blijven uw reis- en verblijfkosten dus zonder meer aftrekbaar. Voor een weekendje Parijs met uw vrouw en kinderen geldt dat natuurlijk niet…

Bewijzen. Dat blijft van belang natuurlijk. Zorg ervoor dat u zo veel mogelijk bewijzen heeft van het beroepsmatige karakter van uw reiskosten. Alleen zo kunt u de fiscus immers overtuigen.

Wat met een gecombineerde uitstap? Het zijn uiteraard deze die de fiscus op het oog heeft. U gaat donderdag en vrijdag naar een congres in Milaan en u plakt daar het weekend aan bij wijze van privé-uitstapje met uw vrouw. Ook nu zijn uw uitgaven nog altijd fiscaal aftrekbaar, zij het alleen als en in zoverre die slaan op uw bezoek aan dat congres. Er zal dus opgesplitst moeten worden.

Laat u niet doen!

Wat als u alleen gegaan was? Houd dit inderdaad steeds in het achterhoofd. De uitgaven die niet aftrekbaar zijn omdat uw vrouw meeging, zijn m.a.w. alleen deze die u niet gehad zou hebben als u alleen gegaan was.

Dus niet alles gewoon in twee? Daar moet u effectief op letten. Uw eigen vliegtuigticket bv. had u ook nodig gehad als u dat weekendje er niet aan geplakt had, dus dat blijft dan 100% aftrekbaar. Het ticket van uw vrouw is uiteraard niet aftrekbaar, hetzelfde voor uw hotelkamer. De prijs voor die twee congresdagen was u anders ook verschuldigd, dus die blijft ook voor 100% aftrekbaar, alleen het dubbele ontbijt ’s morgens moet u halveren…

Tip. Wil de controleur hier niet in meegaan, zeg hem dan dat de minister van Financiën dat met zo veel woorden zelf gezegd heeft (parl. vr. nr. 1229, Van der Maelen, 01.12.2010) .

U zit in vennootschap. Zorg er dan voor dat de niet-aftrekbare uitgaven ofwel op uw rekening-courant geboekt worden, ofwel bij u privé belast worden als belastbaar voordeel. U vermijdt zo dan zelf de nodige commotie bij een controle.

Tip. De forfaitaire onkostenvergoeding die u privé belastingvrij uit uw vennootschap kunt halen per dag dat u beroepsmatig in het buitenland bent, blijft wel voor 100% aftrekbaar. Uiteraard tellen daarvoor alleen die twee effectieve congresdagen…

Zuiver beroepsmatige reiskosten zijn in principe geen probleem. In het vizier liggen vooral de kosten van zakenreizen die gecombineerd worden met privé-uitstapjes. De niet-aftrekbare privé-uitgaven zijn dan in principe echter wel alleen die uitgaven die u niet gehad zou hebben bij een 100% beroepsmatige reis.

Word je ook gek van advertenties die je overal volgen? Zo kan je Google en Facebook stoppen

Heb je het gehad met advertenties die je overal blijven volgen op het internet? Facebook en Google volgen je surfgedrag van dichtbij en geven je dan ‘relevante’ reclame en informatie. Reuzen als Google en Facebook beschikken over heel veel informatie die je misschien liever niet afgeeft. Zo vermijd je dat je te veel informatie te grabbel gooit.

Google

Als dezelfde advertenties telkens weer opduiken, dan volgt Google je waarschijnlijk. Gelukkig maakt Google het gemakkelijk om de tracking uit te schakelen. Volg deze drie stappen en bescherm je privacy.

1. Bezoek de ‘advertentie-instellingen’-pagina van Google en meld je aan.

2. Je vindt twee kolommen: een voor de advertenties op de Google-websites en een voor advertenties op de rest van het internet. Scroll naar beneden en klik op ‘afmelden’ in beide kolommen. Je zal zien dat de data in de kolommen vervangen is door ‘n.v.t.’.

3. De Google advertentie-cookie volgt je nu nog. Om die te verwijderen, ga je naar de ‘advertentie-instellingen’-pagina en download je de ‘plug-in voor afmelden van advertentiecookies’.

Facebook

Facebook kocht het advertentieplatform Atlas eerder dit jaar van Microsoft. Met Atlas wou Facebook een inhaalbeweging maken op Google, dat nog altijd domineert als het op adverteren aankomt.

Atlas volgt ook je gedrag op internet en kan dus ook een gevaar zijn voor je privacy. Je kan atlas omzeilen door ADBlock Plus te gebruiken, een gratis tool.

Apple

Het is onmogelijk om advertenties helemaal te bannen. Je kan de tracking wel uitschakelen, maar dan krijg je nog steeds advertenties te zien. Die advertenties zullen alleen niet meer gepersonaliseerd zijn. Zet deze schakelaar uit en stop de tracking.