Rss

Archives for : april2015

RONDTREKKENDE CRIMINALITEIT

De Federale Politie vraagt ons bijgevoegde informatie i.v.m.  “Aandachtsvestiging ramkraken” te verspreiden aan de Buurtinformatienetwerken.

 

DJSOC/B – Georganiseerde diefstalRONDTREKKENDE CRIMINALITEIT

INFONEWS

grpolitie Datum van verzending: 02/03/2014 GEORGANISEERDE DIEFSTAL

AANDACHTSVESTIGING

Sinds begin 2015, worden er regelmatig ramkraken gepleegd waarbij vooral nachtwinkels en elektronicazaken worden geviseerd.

De buit bestaat vooral uit laptops, tablets, smartphones of sigaretten.

Het vermoeden bestaat dat er voor de diefstal een verkenning plaats heeft, gezien de snelheid waarmee de diefstallen gepleegd worden.

De feiten worden meestal ‘s nachts gepleegd waarbij een ruit wordt ingeslagen met behulp van hamers, bakstenen of andere voorwerpen.

RAADGEVING

Signaleer elk verdachte handeling, voertuig of persoon aan uw lokale politiedienst of via 112.

Waak erover dat de alarminstallatie perfect werkt, zeker de bewakingscamera’s. Denk eraan dat een optimaal camerabeeld slechts mogelijk is bij voldoende verlichting.

Contact personen:

ROKEGEM Marc                  ( 0032 (0) 2 644.82.06

LEFEVRE Stephan               ( 0032 (0) 2 644 84 10

* 0032 (0) 2 642 78 34                                                  e-mail: : djb.vols@telenet.be

+ Police Judiciaire Fédérale –DJB/DJSOC/Vols Organisés, rue Royale 202 A – 1000 Bruxelles

Lichte arbeidsongevallen: aangeven of niet ?

Een aantal wetswijzigingen en KB’s veranderden recentelijk de aangifteprocedure voor zgn. “lichte arbeidsongevallen”.

U kent het wel. Een werknemer snijdt zich in zijn vinger of verstuikt zijn voet op weg naar het werk. Strikt genomen zijn dit arbeidsongevallen, al zal men zelden de moeite nemen om hiervoor de nodige documenten in te vullen.

Nochtans valt het aan te raden om ook voor dergelijke lichtere arbeidsongevallen de correcte procedures te volgen. Tot voor kort was het zelfs verplicht om ze aan te geven. Je weet maar nooit dat een schijnbaar onschuldige kwetsuur na enkele dagen of weken alsnog verergert. En dan wordt het vaak moeilijk om het ongeval alsnog als arbeidsongeval te laten erkennen. De recente nieuwe regelgeving wil daaraan verhelpen door de aangifteprocedure voor lichte arbeidsongevallen te versoepelen.

En “licht” arbeidsongeval is een ongeval dat geen loonverlies en geen werkonderbreking tot gevolg heeft en waarbij eventueel ter plaatse kleine medische zorgen werden toegediend.

Voor dergelijke lichte arbeidsongevallen bent u voortaan vrijgesteld van aangifteplicht op twee voorwaarden:

 

  • U registreert het ongeval in uw register van interventies in het kader van eerste hulp, zodat er steeds een spoor van terug te vinden is voor het geval u het ongeval later toch nog zou willen aangeven.

 

  • U neemt de lichte ongevallen op in het verplichte jaarlijkse verslag van de interne dienst (bij kleine werkgevers is dat meestal de zaakvoerder zelf).

     

Tip: Arbeidsongevallen zijn ongevallen op het werk of op weg van en naar het werk. Laat u uw mensen af en toe eens op verplaatsing werken, of hebt u een personeelsfeestje op een andere locatie, dan vallen in principe ook alle ongevallen daar of op weg erheen onder arbeidsongevallen. Alleen zal uw verzekeraar, zeker als het om zware ongevallen gaat, zich vaak in eerste instantie proberen hieraan te onttrekken. Om dit te voorkomen meldt u dergelijke verplaatsingen best steeds vooraf aan uw makelaar.

Daar zijn de feestdagen, maar welke zijn het nu juist?

Met Paasmaandag is een periode van twee maanden begonnen waarin de feestdagen elkaar in sneltempo opvolgen. Wie heeft nu weer recht op een feestdag ? De spelregels op een rijtje.

10 feestdagen

Elk jaar zijn er tien wettelijke feestdagen, waar in principe iedere werknemer recht op heeft. Behalve de eerder vermelde zijn dat: de Nationale Feestdag (21 juli), OLV Hemelvaart (15 augustus), Allerheiligen (1 november), Wapenstilstand (11 november), Kerstmis (25 december) en Nieuwjaar (1 januari).

Loon voor een feestdag

Het loon voor een feestdag of een vervangingsfeestdag moet overeenstemmen met het loon dat de werknemer zou ontvangen hebben indien hij op deze dag zou gewerkt hebben

In normale omstandigheden hebben voltijdse werknemers altijd recht op de tien wettelijke feestdagen. Zelfs al werkt uw voltijdse werknemer met een vast werkschema van dinsdag tot zaterdag, toch heeft hij recht op Paasmaandag.

Deeltijdse werknemers

Voor deeltijdse werknemers ligt het enigszins anders. Hier moeten we een onderscheid maken tussen deeltijders met een vast werkschema en deeltijders met een variabel werkschema.

Ook deeltijdse werknemers met een variabel werkschema hebben elk jaar recht op de betaling van hun tien feestdagen. Het loon voor de feestdag stemt overeen met het gemiddelde loon berekend over de periode van de vier weken voorafgaand aan de feestdag. Vaak worden hier gelijk(w)aardige pragmatische oplossingen toegepast.

De deeltijdse werknemer die tewerkgesteld wordt volgens een vast uurrooster, heeft enkel recht op loon voor de feestdagen die vallen op dagen waarop hij normaliter zou gewerkt hebben. Werkt uw deeltijdse kelner bijvoorbeeld enkel op dinsdag, woensdag en donderdag, dan kan hij geen aanspraak maken op Paasmaandag.

Binnenkort geen sociale bijdragen meer op overuren

Het kernkabinet besliste vorige week om overuren in de horeca binnenkort vrij te stellen van sociale zekerheidsbijdragen.

Die beslissing kwam er als reactie op de flexi-jobs, waarmee werknemers die minstens 4/5 in een andere sector werken, voordeliger kunnen gaan bijklussen in de horeca. Horeca-werknemers konden van deze maatregel geen gebruik maken en werden hierdoor benadeeld.

Dat wil men met deze nieuwe maatregel rechtzetten. De nieuwe maatregel geldt wel enkel voor voltijdse horeca-werknemers die overuren maken. Zij krijgen dus binnenkort hun overuren bruto voor netto uitbetaald. Een maatregel waar zowel werkgever als werknemer wel bij vaart, omdat geen van beiden bijdragen zal moeten betalen.

Deze maatregel komt dus bovenop de reeds aangekondigde maatregelen van de flexijobs, de verhoging van de overurengrens en de verhoging van het plafond van de gelegenheidsarbeid van 100 naar 200 dagen.

Daarnaast kondigde de regering ook nog de goedkeuring van een charter over controles door de verschillende inspectiediensten met het oog op proportionele sancties aan en de oprichting van een permanent dialoogplatform met de sociale partners uit de horecasector.

Wanneer deze maatregelen precies zullen ingaan is nog niet duidelijk. Hoogst waarschijnlijk wordt, net zoals voor de eerder aangekondigde wijzigingen, gemikt op 1 oktober van dit jaar. Voor meer concrete antwoorden blijft het nog even wachten tot de wetten en KB’s terzake zullen verschijnen.

TIPS & TRICKS voor als u controle krijgt: UW RECHTEN EN PLICHTEN

U krijgt controle: Ken jullie rechten en plichten

Verplicht leesvoer voor de zaakvoerder.

Klik  voor bestand te downloaden:  

Hotelhouder Aansprakelijk Voor Diefstal Fietsen?

Hotelgasten nemen vaak de nodige zaken mee naar het hotel waar zij verblijven. Gasten die speciaal met het oog op de (race)fietsmogelijkheden in de nabije omgeving in een hotel verblijven, zullen daarbij bovendien hun (ren)fietsuitrusting bij zich hebben. Ook in de zaak die voor het speelde was dit het geval. Lees meer.

Twee gasten hadden een kamer geboekt in het hotel van de hotelhouder in het weekend van 16 tot en met 18 april 2010. Zij brachten ieder hun eigen renfiets mee.  Op het hotelterrein was een (deels) afgesloten fietsenstaling aanwezig, waarbij één zijde van de stalling via een zichtbaar lage muur (eenvoudig) toegankelijk was van buitenaf. Bordjes op het terrein kondigden aan dat het stallen van een voertuig, fiets of motor voor eigen risico is. Het was bovendien toegestaan om meegebrachte fietsen in het hotel op de eigen kamer te plaatsen. De twee hotelgasten stalden hun renfietsen evenwel in de fietsenstalling waarna hun fietsen s nachts werden ontvreemd.

In de procedure die tot het arrest van het Gerechtshof leidde, stelden de twee hotelgasten de hotelhouder aansprakelijk voor de diefstal van hun fietsen. Zij voerden daartoe aan dat de hotelhouder een overeenkomst tot bewaarneming met hen had gesloten en daarom gehouden was om de gestalde fietsen terug te geven (7:609 BW). Nu de fietsen waren gestolen tijdens de bewaarneming, zou de hotelhouder hiervoor aansprakelijk zijn.

De kantonrechter volgde in eerste aanleg het betoog van de hotelgasten, maar het Gerechtshof maakt hier korte metten mee. Cruciaal bij deze verschillende beoordeling was de vraag of de plek waar de fietsen werden gestald heeft te gelden als “in het hotel”. Alleen indien de zaken “in het hotel zijn meegebracht”, is de hotelhouder immers aansprakelijk voor beschadiging of verlies van die zaken (zie artikel 7:609 BW). De kantonrechter oordeelde dat de fietsenstalling op het terrein van het hotel heeft et gelden als “in het hotel” vanwege foto’s van de situatie ter plaatse (NB. deze zijn niet aan de uitspraak gehecht zodat daarvan geen kennisgenomen kan worden) en het feit dat de hotelhouder de stalling had aangeduid als “fietsenstalling”.

Het Gerechtshof oordeelt evenwel dat de wetgever de aansprakelijk voor verlies of beschadiging van zaken die “in het hotel zijn meegebracht, aldus bedoeld heeft dat deze niet ziet op zaken die worden meegebracht naar ruimtes die “(betrekkelijk eenvoudig) voor derden toegankelijk” zijn. Omdat voor de hotelgasten kenbaar was dat de stalling aan één zijde een relatief laag muurtje had, hadden zij (moeten) constateren dat het een deels open – en dus niet geheel afsluitbare – ruimte betrof. De hotelhouder is dan ook niet aansprakelijk voor de diefstal van de fietsen en de daardoor ontstane schade (artikel 7:609 BW).

Procedure psychosociale risico’s

Uiterlijk 28 februari 2015 dient u uw werknemers op de hoogte te brengen van het feit dat de procedure inzake psychosociale risico’s ingrijpend werd gewijzigd. Bovendien moet deze nieuwe procedure ook worden opgenomen worden in uw arbeidsreglement.

U kan hiervoor terecht bij uw sociaal secretariaat, maar ook Horeca Vlaanderen stelt een modelbijlage “preventie psychosociale risico’s” ter beschikking van haar leden.

Uiterlijk 28 februari as. dient elk van uw werknemers een kopie van deze bijlage te hebben ontvangen en een kopie ondertekend te hebben terugbezorgd. Binnen de 8 dagen verstuurt u een kopie aan de inspectie van het Toezicht op de Sociale Wetten.

kan hier gedownload worden: 

Nederland gaat de strijd aan met boekingsites.

‘Bookingssites hebben te veel macht’

Nederlandse hotels willen dat ook in ons land de macht van bookingssites wordt teruggedrongen. Ze vinden dat contracten die bookingssites met hen sluiten veel te verstikkend zijn.

In Duitsland heeft de kartelwaakhond inmiddels ingegrepen. Booking.com kreeg daar deze week een tik op de vingers. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept de Nederlandse toezichthouder ACM vrijdag op om ook hier tot actie over te gaan.

Betere prijzen

Wanneer de hotels minder eisen opgelegd zouden krijgen door bookingssites, dan zou dit voor consumenten betere prijzen en voorwaarden betekenen, aldus de brancheorganisatie.

Booking.com kreeg in Duitsland op zijn kop vanwege de laagsteprijsgaranties die het bij hotels afdwingt. Die zijn volgens het Bundeskartellamt alleen op het eerste gezicht in het voordeel van de consument. In werkelijkheid beknotten ze de concurrentie en daarmee de keuzevrijheid.

Ook in andere Europese landen liggen dergelijke prijsafspraken tussen hotels en boekingswebsites onder de loep van toezichthouders. Ook de Europese Commissie is daarbij betrokken. Een woordvoerster van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) kan niet aangeven of ook in Nederland onderzoek wordt gedaan.

Hoe verloopt het verder in Europa:

De Consumentenbond heeft vorig jaar de NMa opgeroepen onderzoek te doen naar online prijzen van hotels bij boekingssites. Uit een onderzoek van de Consumentenbond bleek namelijk dat bijvoorbeeld de prijzen van 5 verschillende hotels in Amsterdam in 83% van de gevallen (praktisch) gelijk waren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de meeste boekingssites een zogenaamde prijspariteitsclausule hanteren. Het is de vraag of dergelijke clausules in overeenstemming zijn met het mededingingsrecht.

Prijspariteitsclausule
In het algemeen houdt prijspariteit in dat een hotel aan een boekingssite een zelfde of lagere prijs moet garanderen die ook wordt aangeboden op de website van het hotel zelf, via het callcenter van het hotel, bij de receptie van het hotel, of bij andere boekingssites. Een duidelijk voorbeeld van een prijspariteitsclausule is artikel 2.2.2. van de algemene voorwaarden van Booking.com.

Kamervragen
Het hiervoor genoemde onderzoek van de Consumentenbond was voor het Kamerlid Bouwmeester (PvdA) aanleiding Kamervragen te stellen. In zijn antwoord op deze vragen deelde toenmalig minister Verhagen van Economische zaken vorig jaar mee dat er een gesprek had plaatsgevonden tussen de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en Koninklijke Horeca Nederland. Volgens de minister staat een prijspariteitclausule, voor zover de NMa ervan op de hoogte is, er echter niet aan in de weg dat een hoteleigenaar andere prijzen hanteert voor boekingen aan de balie of via de telefoon. De minister concludeerde dat er geen indicaties zijn dat er sprake is van een overtreding van de Mededingingswet door hotels onderling of tussen de boekingssites.

Situatie elders in de Europa
Niet enkel in Nederland hanteren boekingssites prijspariteitsclausule. Ook elders in Europa komen deze clausules voor.

Duitsland
In Duitsland heeft het hanteren van prijspariteitsclausules al geleid tot een rechtszaak. In het arrest van 15 februari 2012 oordeelde het Oberlandesgericht Düsseldorf in een procedure tussen JBM JustBook Mobile GmbH en HRS – Hotel Reservation Service, Robert Ragge GmbH (HRS), twee boekingssites, dat de door HRS gehanteerde prijspariteitsclausule in strijd is met het mededingingsrecht omdat daardoor de algemene onderlinge (prijs)concurrentie tussen boekingssites wordt belemmerd.

Het Bundeskartellamt, de Duitse tegenhanger van de NMa, is bovendien een onderzoek begonnen naar de door HRS gehanteerde prijspariteitsclausules. In een persbericht van Bundeskartellamt, wordt Andreas Mundt, President van het Bundeskartellamt, geciteerd:

“HRS is veruit de belangrijkste boekingssite in Duitsland. De beste prijs clausule verhindert dat andere boekingssites voet aan de grond krijgen door betere aanbiedingen te doen. Daarom zijn dergelijke clausules een bedreiging voor de concurrentie.”

Zwitserland
Ook in Zwitserland is het gebruik van prijspariteitsclausules niet onopgemerkt gebleven. In december vorig jaar startte de Wettbewerbskommision, de Zwitserse tegenhanger van de NMa, een onderzoek naar de prijspariteitsclausules die gehanteerd werden door Booking.com, Expedia en HRS. In een persbericht laat de Wettbewerbskommission weten:

“dat er indicaties zijn dat bepaalde clausules in de contracten tussen Booking.com, Expedia en HRS en hun afzonderlijke aangesloten hotelpartners de concurrentie tussen deze online boekingssites kunnen beïnvloeden. Dit geldt in het bijzonder de zogenaamde beste prijs clausules die hotels beperken in de mogelijkheid om via verschillende distributiekanalen verschillende retailprijzen vast te stellen.”

Verenigd Koninkrijk
Tot slot is ook het Office of Fair Trading (OFT), de Britse tegenhanger van de NMa, een onderzoek gestart naar Booking.com en Expedia. Uit het persbericht van het OFT kan worden opgemaakt dat het OFT van mening is dat Booking.com en Expedia in strijd handelen met het mededingingsrecht. Volgens het OFT beperken de afzonderlijke overeenkomsten die Booking.com en Expedia met InterContinental Hotels Group hadden gesloten de mogelijkheid voor de boekingssites om korting te geven op de prijs van hotelkamers (room only). In de ogen van het OFT zijn de vermeende inbreuken naar hun aard  concurrentiebeperkend omdat zij prijsconcurrentie tussen boekingssites verminderen en de drempels voor toetreding tot de markt en/of vergroting van het marktaandeel verhogen. Boekingssites worden door de prijspariteitsclausules volgens het OFT immers belemmerd in het aanbieden van kortingen aan consumenten.

In opdracht van het OFT heeft het Laboratorio di economia, antitrust, regolamentazione (LEAR) onderzoek gedaan naar de mededingingsrechtelijke bezwaren van prijspariteitsclausules. De resultaten van dit onderzoek zijn in september 2012 gepubliceerd in het rapport Can ‘Fair’ Prices Be Unfair? A Review of Price Relationship Agreements.

Slot
Het standpunt van oud-minister Verhagen dat hotels ook als zij prijspariteitsclausules accepteren, vrij zijn andere prijzen te hanteren voor boekingen aan de receptie of via de telefoon, lijkt te kort door de bocht. Meestal hebben de prijspariteitsclausules immers betrekking op elk aanbod. Ruimte om te differentiëren lijkt er niet te zijn. Als vervolgens gekeken wordt naar de ons omringende landen, vallen vooral de harde bewoordingen op waarin de diverse mededingingsautoriteiten van leer trekken tegen het gebruik van prijspartiteitsclausules door boekingssites. In het licht daarvan is de conclusie van oud-minister Verhagen dat de NMa geen aanwijzingen heeft dat de boekingssites in strijd handelen met het mededingingsrecht op zijn minst opmerkelijk te noemen.