Rss

Archives for : januari2018

Ongeldige creditcardgegevens rapporteren. Booking

Beste Collega’s,

na veel geklaag en gezaag zijn ze dan toch over stag gegaan.

Hieronder kunnen jullie lezen hoe jullie foute cc-kaarten sneller kunnen aangeven op Booking(dot)com.

Een snellere, makkelijkere manier om ongeldige creditcards te rapporteren
U heeft gevraagd om een efficiëntere manier om met ongeldige creditcards om te gaan. Daarom hebben we dit proces vereenvoudigd. Dit is er veranderd:

Kortere updateperiode

Gasten hebben nu maar 24 uur en één poging om hun creditcardgegevens te updaten. Als een gast de gegevens niet binnen 24 uur doorgeeft, of nogmaals incorrecte gegevens verstrekt, kunt u de boeking direct annuleren.

Bovendien kunnen lastminute-boekingen die met ongeldige creditcards zijn gemaakt voortaan worden geannuleerd vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst.

Een snel en gemakkelijk proces

Om een ongeldige creditcard te rapporteren, hoeft u nu alleen de laatste vier cijfers door te geven. Gasten krijgen direct een melding per e-mail, sms én de Booking.com-app die ze aanspoort om direct te handelen.

Een duidelijk overzicht

We hebben ook het tabblad Reserveringen in uw extranet verbeterd. De voormalige status ‘ongeldige creditcard’ is in tweeën gesplitst: ‘Openstaande creditcard’ en ‘Annuleren mogelijk’. Bovendien ontvangt u dagelijks per mail een overzicht van reserveringen met geüpdatete of openstaande creditcardgegevens. U krijgt dus gelijk een duidelijk overzicht te zien.

U vindt geüpdatete instructies voor het rapporteren van ongeldige creditcardgegevens op onze Hulppagina.

Evenementenlijst 2018

Beste Collega’s,

op onderstaande link kunnen jullie de voorlopige lijst met evenementen downloaden.

Zodra nieuwe updates beschikbaar zijn plaatsen wij deze online.

 

Retentierecht in de verblijfssector Deel 2

Beste Collega’s,

na het eindejaarsverlof blikken we graag even terug op wat er gebeurd is in onze hotels.

In 2 hotels hebben we hotelratten gehad, bij 1 hotel werd het retentierecht geweigerd door de politie. Daar wij reeds enkele jaren het recht hebben op retentie in de hotels hebben wij

de politie van Damme/Knokke-Heist hier andermaal over aangesproken.

Nu we een nieuwe preventieadviseur hebben kunnen we rekenen op de volledige medewerking van Dhr. Pintelon Philip Hoofdinspecteur Directie Operaties.

Hieronder vinden jullie de volledige wetgeving door die verkregen werd bij Horeca Vlaanderen en die integraal werd doorgezonden naar de korpsleiding van de Politiezone Damme/Knokke-Heist.

Vanaf heden kunnen jullie die de volledige medewerking krijgen van de politie inzake retentierecht, let op dit recht is niet van toepassing op wagens en levende dieren, indien de klant deze bij zich zou hebben.

Lezen jullie aandachtig onderstaande brief die naar de Korpsleiding werd gestuurd.

 

Hotelhouders en uitbaters van tijdelijke verblijven worden vaak geconfronteerd met wanbetalers of niet – betalers bij afrekening van hun verblijf.

Gezien dergelijke incidenten beslecht worden op burgerlijk niveau is een politionele tussenkomst – buiten het geval wanneer de fysieke integriteit wordt bedreigd – geen directe oplossing.

Naar aanleiding van verschillende vragen vanuit het BIN Tijdelijke verblijven werd contact opgenomen met de juridische dienst van Horeca Vlaanderen om hierover de nodige wettelijke mogelijkheden te kennen.

Op basis van dit contact mag duidelijk zijn dat de (hotel)uitbater binnen het burgerlijk wetboek beschouwd wordt als een bewaarnemer van goederen die hij bij wanbetaling of niet-betaling kan inhouden tot vereffening van het volledige tegoed.  Hij dient dit wel te doen op basis van de ‘pater familias’ m.a.w. hij dient de in bewaring gegeven goederen in goede orde te beheren (geen schade toebrengen, niet verkopen,…).

Deze regeling geldt met uitzondering van de voertuigen incl. hun lading en levende dieren.

Wil je dit agenderen op het OCT voor integratie binnen het interventiebeleid …

Dank bij voorbaat

Wettelijke basis – BWB

Art. 1948. De bewaarnemer kan de in bewaring gegeven zaak terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem wegens de bewaargeving verschuldigd is.

AFDELING V. – BEWAARGEVING UIT NOODZAAK.

Art. 1949. Bewaargeving uit noodzaak is de bewaargeving waartoe men wordt gedwongen door enig ongeval, zoals brand, instorting, plundering, schipbreuk, of een andere onvoorziene gebeurtenis.

Art. 1950. Het bewijs door getuigen kan toegelaten worden voor de bewaargeving uit noodzaak, zelfs wanneer het een waarde betreft van meer dan ((375 EUR)). <W 10-12-1990, art. 2>. <KB 2000-07-20/58, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 1951. Voor het overige is de bewaargeving uit noodzaak aan al de hierboven bepaalde regels onderworpen.

Art. 1952. <W 04-07-1972, art. 1> De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt; de bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak.
Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken :
a) welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
b) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
c) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke tijd voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan, in voorkomend geval, de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.

Art. 1953. <W 04-07-1972, art. 2> De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt :
a) wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem hun diensten verlenen, ter bewaring zijn gegeven;
b) wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen, ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is;
c) wanneer de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hem zelf of van personen die hem hun diensten verlenen.
De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen; hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren, indien zij gevaarlijk zijn of indien zij, de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen, een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.
Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.

Art. 1954. <W 04-07-1972, art. 3> De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :
a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt;
b) overmacht;
c) gewapenderhand gepleegde diefstal;
d) de aard of het gebrek van de zaak.

Art. 1954bis. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 4> De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem diensten verlenen.

Art. 1954ter. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 5> Iedere verklaring of beding, waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

Art. 1954quater. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 6> De artikelen 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen, noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten, noch op levende dieren.

 

Philip Pintelon

Lokale Politie Damme – Knokke – Heist (PZ 5446)

Directie Operaties

Hoofdinspecteur

‘t Walletje 104 – 8300 Knokke – Heist

Tf. : 050 61 96 52

gsm : 0478 87 71 46

@ : philip.pintelon@police.belgium.eu

@ : PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu