Rss

Voortaan moet u een ontslag motiveren!

Vanaf 1 april a.s. treedt de zgn. motiveringsverplichting voor het ontslag van personeel in werking. Betekent dit nu dat u uw praktijkassistente alleen nog kunt ontslaan als u er een ‘reden’ voor heeft? Zo ja, om welke reden kan het gaan?

In principe moest u het ontslag van een bediende tot nog toe niet motiveren. U besliste als werkgever eigenlijk ‘vrij’ om tot ontslag over te gaan en de bediende kon daar weinig tegen beginnen (tenzij u echt grof te werk gegaan zou zijn en hij zgn. rechtsmisbruik kon aantonen). Vanaf 1 april 2014 komt daar ingevolge het zgn. eenheidsstatuut verandering in. Door cao nr. 109 van de Nationale Arbeidsraad wordt er nl. een algemene motiveringsplicht ingevoerd, zowel bij arbeiders (uw poetsvrouw) als bij bedienden (uw praktijkassistente).

Wanneer moet u motiveren?

Enkel als men erom verzoekt. U moet niet per definitie een ontslagreden opgeven. Het moet alleen als de ontslagen werknemer er expliciet om vraagt (en hij of zij al langer dan zes maanden in dienst is). Het verzoek om de reden te kennen moet via aangetekende brief aan u gericht worden binnen de zes maanden na het geven van het ontslag (zonder dat dit later kan zijn dan twee maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst).

Dan moet u antwoorden. Als u (tijdig) een verzoek tot motivering ontvangt, moet u daar binnen de twee maanden, ook via aangetekende brief, op antwoorden door de gebruikte ontslagreden mee te delen. Dat hoeft geen uitgebreid betoog te zijn waarin u allerlei feiten aanhaalt, een kort en sec aanhalen van het betrokken motief kan volstaan, bv. uw herhaaldelijk te laat komen verstoorde de organisatie van het werk, de medische verslagen bevatten de laatste tijd te veel fouten, enz.

Gevolgen als u niet antwoordt. Antwoordt u niet (tijdig), dan zal dat u al zeker een boete kosten van twee weken loon (die de werknemer via de rechtbank kan opeisen). Bovendien zal dat ertoe leiden dat de bewijslast inzake de ‘rechtmatigheid’ van het ontslagmotief (in geval van een gerechtelijke procedure) volledig bij u komt te liggen.

Hoe moet u motiveren?

Veel redenen zijn mogelijk… De reden die u inroept om te ontslaan moet te maken hebben met ofwel het gedrag of de geschiktheid van de werknemer (bv. de slechte uitvoering van het werk, te laat komen ondanks verwittigingen, enz.), ofwel met de noodwendigheden van de organisatie en dus meer economisch van aard zijn (bv. u beslist om voortaan zonder secretaresse te werken).

… mits u ze hard kunt maken. Het spreekt voor zich dat u niet zomaar een motief kunt ‘uitvinden’, maar dat u het motief dat u inroept moet kunnen onderbouwen met bewijsstukken. Het kan bv. gaan om de (anoniem gemaakte) verslagen met de fouten, log-ins op de computer van na het normaal gezien verplichte aanvangsuur, getuigenissen van patiënten over humeurig gedrag, enz.

Gevolgen als u dat niet kunt. De werknemer kan het door u ingeroepen motief aanvechten via de rechtbank. Hij/zij moet dan aantonen dat dit motief ‘kennelijk onredelijk’ was. Is dat ook het geval volgens de rechter (u kunt bv. geen enkel objectief bewijsstuk voorleggen dat uw motief ondersteunt), dan kan die een (schade)vergoeding uitspreken van 3 tot 17 weken loon.

Tip. Het is voortaan te vermijden om zomaar ‘out of the blue’ te ontslaan, zonder dat u eerst nagedacht heeft over het motief dat u zal inroepen. Denk daar dus eerst even over na en bespreek het desnoods met uw juridisch raadgever.

Vóór u overgaat tot het ontslag van een werknemer, doet u er voortaan goed aan om eerst te bekijken hoe u dit ontslag zal motiveren (als de werknemer daarom zou verzoeken). Het motief dat u inroept kan van allerlei aard zijn (minder goed werk, slecht gedrag, enz.), maar zorg ervoor dat u het ook hard kunt maken.

Comments are closed.