Rss

‘Handleiding’ voor het opstellen van een opzegbrief

Stel, u gaat de arbeidsovereenkomst van uw praktijkassistente beëindigen met een opzegtermijn. Dat moet dan gebeuren met een zgn. opzegbrief. Wat moet er precies in die brief staan en waarop moet u letten bij de verzending ervan?

Aanverwante documenten

AW 24.17.06 [Model]
Kennisgeving van een opzeggingstermijn

Nieuw sinds 1 januari 2014

Vroeger ving de opzegtermijn van een bediende altijd aan op de eerste van de maand die volgde op de zgn. betekening van het ontslag. Door de zgn. Wet op het eenheidsstatuut is dat echter veranderd en begint de opzegtermijn van een bediende (net zoals dat bij de arbeiders al het geval was) op de eerstvolgende maandag na de betekening.

Wanneer de opzegbrief versturen?

Driedagenregel. De opzeg betekenen kan slechts op twee manieren. Ofwel opteert u voor een deurwaarder, maar dat kost al gauw € 150. Daarom kiest men meestal voor de aangetekende zending. In dat geval moet u echter rekening houden met de zgn. driedagenregel. Die houdt in dat de opzegbrief pas geacht wordt ontvangen te zijn op de derde werkdag na de verzending ervan, waarbij de dag van de verzending niet meetelt. Deze regel is belangrijk om het begin van de opzeg te bepalen.

Voorbeeld. U verstuurt de aangetekende opzegbrief op woensdag 22 oktober 2014. Dan wordt die geacht ontvangen te zijn op zaterdag 25 oktober. Zaterdag wordt nl. als een werkdag beschouwd, zondag niet. Het gevolg is dat de opzeg aanvangt op maandag 27 oktober. Verstuurt u de opzegbrief daarentegen pas op donderdag 23 oktober, dan is maandag 27 oktober de derde werkdag na de verzending ervan. Gevolg: de opzeg kan pas ingaan op maandag 3 november. U verliest dus een week.

Tip. Verstuur uw opzegbrief ten laatste op woensdag. Zo kan de opzeg al ingaan op de eerste maandag die volgt. Beslist u pas later op de week om over te gaan tot ontslag, dan kunt u beter wachten tot de woensdag die volgt om de brief op te sturen. Zo vermijdt u dat de bediende vroeger dan nodig ‘ongemotiveerd’ (want ontslagen) komt werken…

Let op! Feestdagen tellen net als zondagen niet mee voor de driedagenregel. Om die reden kan het soms aangewezen zijn om de opzegbrief al op dinsdag i.p.v. op woensdag te versturen.

Wat uit den boze is! Beteken een opzeg van een bediende nooit op een andere manier dan via een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. We denken bv. aan een e-mail of een sms. In dat geval is de opzegging nl. nietig, zoals dat heet, terwijl de werknemer wel ontslagen blijft. Het gevolg is dat u een opzegvergoeding verschuldigd bent, lees: u moet het loon van de opzegtermijn in één keer uitbetalen (zonder dat de bediende ervoor werkt).

Wat moet de opzegbrief vermelden?

Alleen begin en duur. Een opzegbrief moet volgens de wet twee gegevens bevatten om geldig te zijn: het begin van de opzegtermijn en de duur ervan. Meer hoeft daar niet in te staan en meer mag daar zelfs niet in staan, want dat zou eventueel ‘misbruikt’ kunnen worden door de bediende.

Geen einddatum. Het is inderdaad af te raden om bv. een einddatum te vermelden, zoals in de praktijk toch vaak gebeurt. Dat zou de bediende nl. kunnen aanwenden om te weigeren de verlenging van de opzegtermijn (door wettelijke schorsingen zoals ziekte en vakantie) te komen presteren. U riskeert dan dat u die verlenging (die soms meerdere weken kan bedragen) in de vorm van een opzegvergoeding moet uitbetalen.

Een opzegbrief hoeft enkel het begin en de duur van de opzegtermijn te bevatten, maar moet wel absoluut aangetekend verstuurd worden. U doet er sinds 1 januari 2014 ook goed aan om de opzegbrief uiterlijk op een woensdag te versturen, zodat de opzeg al op de eerstvolgende maandag kan ingaan.

Comments are closed.