Rss

Onder uw borgstelling uit dankzij uw vrouw…

U tekende destijds een persoonlijke borgstelling voor een investeringskrediet aan uw bvba, maar die hangt als een zwaard van Damocles boven uw gezin. In welke mate kunt u daar dan nu nog onderuit? Wat is er daarbij van belang?

U stelde zich borg voor uw bvba

Op vraag van de bank. U stelde uw bank destijds de vraag om uw bvba krediet te verlenen. De kans is reëel dat de goedkeuring van dat krediet gekoppeld werd aan de voorwaarde dat u zich persoonlijk borg zou stellen. Voor zover uw bvba zich niet aan het aflossingsplan houdt, kan uw bank u dus zo privé aanspreken.

Niet geldig? Dat kan, nl. als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel en die borgstelling de financiële draagkracht van uw gezin overstijgt. Komen m.a.w. de belangen van uw gezin door die borgstelling in gevaar, dan kan die borgstelling in principe nietig verklaard worden.

Tip. Dat geldt niet alleen in het geval waarin u zich borg stelde bij uw bank. Ook als een andere schuldeiser, bv. een leverancier, eiste dat u zich persoonlijk borg stelde, kunt u er om die reden mogelijk onderuit.

Kunt u zelf stappen zetten? Neen! Uzelf heeft zich destijds akkoord verklaard met die persoonlijke borgstelling. Zo’n getekende overeenkomst is voor u wet. U kunt daar achteraf niet zonder meer onderuit. Pacta sunt servanda…

Uw vrouw kan die wél aanvechten. Dat klopt! Uw echtgenote kan die borgstelling in het voorkomende geval wél in vraag stellen. Als de bank dus dreigt om een betalingsachterstand via een beslag op uw privévermogen te verhalen en uw gezin daar sterk onder zou lijden, dan is het aan uw echtgenote om de nodige stappen te zetten.

Let op! Veelal betekent dit uiteraard dat ze er een zaak van moet maken. Met alle kosten van dien…

Wat is er daarbij van belang?

Sinds wanneer heeft uw vrouw er weet van? Uw vrouw moet inderdaad ‘tijdig’ in actie schieten, nl. binnen het jaar nadat ze weet dat u zich borg gesteld heeft. Krijgt ze er weet van, dan verkijkt ze dus mogelijk haar kans als ze in eerste instantie denkt dat het zo’n vaart wel niet zal lopen en dat het geen kwaad kan. Zolang ze echter niet op de hoogte is, loopt die termijn van een jaar niet en kan ze als ‘redder in nood’ tussenkomen.

Tip. Uw bank zal achteraf moeilijk kunnen aantonen dat uw vrouw al meer dan een jaar van die borgstelling op de hoogte was.

Let op! De kaarten liggen uiteraard anders als de bank haar destijds dat borgstellingscontract ‘voor kennisname’ liet tekenen of die borgstelling mee liet onderschrijven. In dat geval kan de geldigheid van die borgstelling achteraf in principe ook door haar niet meer in vraag gesteld worden.

Zij neemt actie, ook tegen u.Juridisch-technisch een aandachtspunt… Als uw vrouw die borgstelling door een rechter nietig wil laten verklaren, dan moet zij (lees: haar advocaat) niet alleen de bank, maar ook u in die zaak betrekken. Ook als de zaak in beroep behandeld zou worden, moet u nog betrokken partij zijn en blijven.

Is de borg nietig, dan bent u bevrijd. Als de rechter in zo’n geval beslist dat er inderdaad een goede reden is om de borgstelling nietig te verklaren en uw echtgenote de zaak dus tegen de bank wint, dan kan en moet de rechter sowieso besluiten dat u van die borgstelling bevrijd bent. Het ene is immers het logisch gevolg van het andere(Cass., 26.09.2014) .

Als u zich borg stelt, maar die borgstelling de financiële draagkracht van uw gezin overschrijdt, dan kan uw vrouw die in principe aanvechten. Zij moet er dan wel een zaak van maken binnen het jaar nadat ze van die borgstelling weet krijgt en ze moet u in die procedure betrekken.

Comments are closed.