Rss

Zeg Nee tegen het testeiland voor Knokke.

Beste Collega’s,

We horen dat Weyts achter de schermen alles aan het versnellen is om het eiland er toch door te krijgen.

Weyts is echt niet vies van het verspreiden van verkeerde informatie.

In bijlage kunnen jullie  de studie van Royal Haskoning downloaden.

Heel interessante lectuur en vernietegend voor het eiland.

Dit kunnen jullie dit zoveel mogelijk verspreiden aan vrienden en kennissen.

Indien jullie het nog niet gedaan hebben dan is het nu het laatste moment. Nog 7 dagen hebben jullie de tijd om het bezwaarschrift online in te dienen via http://www.stopheteiland.be/ Dit kan zowel digitaal als je kan het afdrukken en opsturen. Alle info vind je daar op de site terug.

Denk niet: Er zullen wel genoeg anderen zijn die het zullen doen.

4 hotels gaan persoonlijk een bezwaarschrift indienen van meer dan 200 pagina’s en dit versturen, dus het is voor de rest een kleine moeite om online het bezwaarschrift door te sturen.

Vriendelijke groeten,

Robin Schluter

Booking.com beste prijs??

Beste Collega’s,

iedereen heeft enkele dagen terug de mail ontvangen van Booking.com.

De hotels zijn nu terug vrij om hun eigen prijzen te hanteren, iets wat we zeker kunnen smaken. Dus niet langer meer de “best rate guarantee”

Beste Partner,

Ten eerste willen we u bedanken voor uw vertrouwen in Booking.com en uw samenwerking.

Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in onze overeenkomst met u (zoals gewijzigd) (de “Overeenkomst”) ten gevolge van een nieuwe Belgische wet die op 18 juli 2018 is aangenomen (WETSONTWERP  betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platform operators voor online reservatie /PROJET DE LOI relatif à la liberté tarifaire des exploitants d’hébergements touristiques dans les contrats conclus avec les opérateurs de plateformes de réservation en ligne) en die in werking zal treden met ingang van 20 augustus 2018 (de “Ingangsdatum“).

Met ingang van de Ingangsdatum zal Booking.com afstand doen van de Prijs & Beschikbaarheidspariteit in de Overeenkomst en deze afschaffen. Dat betekent dat Booking.com niet langer recht heeft op pariteit met betrekking tot kamerprijzen en voorwaarden op uw eigen kanalen (bijv. uw website), alsmede prijzen en voorwaarden die op andere wijze online aangeboden en gepromoot worden. Alle garanties en verplichtingen van de Accommodatie in deze (inclusief alle gerelateerde opschortingen/beëindigingen en vrijwaringsverplichtingen) worden hierbij opgeheven en nietig verklaard.

U kunt er zoals altijd zeker van zijn dat wij blijven inzetten om u betere service en voorwaarden te bieden dan onze concurrenten, in de hoop dat u ons als tegenprestatie beloont met de beste prijzen, voorwaarden en beschikbaarheid.

Als u vragen heeft over deze brief, of de wijzigingen in de ALV, neem dan gerust contact op met uw contactpersoon bij Booking.com; die voorziet u graag van alle informatie.

Nogmaals bedankt voor uw steun en samenwerking met Booking.com.

Met vriendelijke groet,

Cordialement,
Kind regards,

Robbe Zutterman

Account Manager

Petitie Eiland voor de Kust van Knokke-Heist.

Beste collega’s,

Morgen (04/07) zullen er  jobstudenten van de dienst  promotie alle hoteliers in KH bedelen met petitieformulieren en achtergrondinformatie (zie bijlage).

We hebben tot eind september de tijd om zoveel mogelijk ingevulde petitiebladen te bezorgen aan de overheid.

Eind juli voorzien ze een eerste ophaling van de ingevulde formulieren en dan brengen we nieuwe blanco formulieren mee.

Meer achtergrondinformatie via onderstaande link.

Extra petitieformulier via onderstaande link.

In verband met je vraag wat het verschil is tussen het huidig proefeiland en het eiland waarover een aantal jaren geleden werd gesproken:

Dat idee van enkele jaren terug ging over een klein eiland op grote afstand van de kust.

Nu gaat het om een eiland dat een kanaal creëert over de lengte van de badstad wat een gigantische impact zal hebben op het zeezicht, het strand, de watersport, het toerisme, de immosector,…

Het staat jullie vrij om dit aan te bieden aan de balie voor jullie klanten van het hotel.

De dienst promotie van Knokke-Heist zorgt voor de levering en terug ophalen van deze documenten.

Vriendelijke groeten,

io. VZW Hoteliers Knokke-Heist

Robin Schluter

 

 

 

Meet & greet eindejaarsvergadering.

Eindejaarsvergadering Hoteliers Knokke-Heist en Horeca Vlaanderen…

Please Join Us.

 *   Inschrijvingen Hoteliers en Horeca Vlaanderen                  

*     Inschrijvingen VIP Handelaars, Sponsors.

Ongeldige creditcardgegevens rapporteren. Booking

Beste Collega’s,

na veel geklaag en gezaag zijn ze dan toch over stag gegaan.

Hieronder kunnen jullie lezen hoe jullie foute cc-kaarten sneller kunnen aangeven op Booking(dot)com.

Een snellere, makkelijkere manier om ongeldige creditcards te rapporteren
U heeft gevraagd om een efficiëntere manier om met ongeldige creditcards om te gaan. Daarom hebben we dit proces vereenvoudigd. Dit is er veranderd:

Kortere updateperiode

Gasten hebben nu maar 24 uur en één poging om hun creditcardgegevens te updaten. Als een gast de gegevens niet binnen 24 uur doorgeeft, of nogmaals incorrecte gegevens verstrekt, kunt u de boeking direct annuleren.

Bovendien kunnen lastminute-boekingen die met ongeldige creditcards zijn gemaakt voortaan worden geannuleerd vanaf 15:00 uur op de dag van aankomst.

Een snel en gemakkelijk proces

Om een ongeldige creditcard te rapporteren, hoeft u nu alleen de laatste vier cijfers door te geven. Gasten krijgen direct een melding per e-mail, sms én de Booking.com-app die ze aanspoort om direct te handelen.

Een duidelijk overzicht

We hebben ook het tabblad Reserveringen in uw extranet verbeterd. De voormalige status ‘ongeldige creditcard’ is in tweeën gesplitst: ‘Openstaande creditcard’ en ‘Annuleren mogelijk’. Bovendien ontvangt u dagelijks per mail een overzicht van reserveringen met geüpdatete of openstaande creditcardgegevens. U krijgt dus gelijk een duidelijk overzicht te zien.

U vindt geüpdatete instructies voor het rapporteren van ongeldige creditcardgegevens op onze Hulppagina.

Evenementenlijst 2018

Beste Collega’s,

op onderstaande link kunnen jullie de voorlopige lijst met evenementen downloaden.

Zodra nieuwe updates beschikbaar zijn plaatsen wij deze online.

 

Retentierecht in de verblijfssector Deel 2

Beste Collega’s,

na het eindejaarsverlof blikken we graag even terug op wat er gebeurd is in onze hotels.

In 2 hotels hebben we hotelratten gehad, bij 1 hotel werd het retentierecht geweigerd door de politie. Daar wij reeds enkele jaren het recht hebben op retentie in de hotels hebben wij

de politie van Damme/Knokke-Heist hier andermaal over aangesproken.

Nu we een nieuwe preventieadviseur hebben kunnen we rekenen op de volledige medewerking van Dhr. Pintelon Philip Hoofdinspecteur Directie Operaties.

Hieronder vinden jullie de volledige wetgeving door die verkregen werd bij Horeca Vlaanderen en die integraal werd doorgezonden naar de korpsleiding van de Politiezone Damme/Knokke-Heist.

Vanaf heden kunnen jullie die de volledige medewerking krijgen van de politie inzake retentierecht, let op dit recht is niet van toepassing op wagens en levende dieren, indien de klant deze bij zich zou hebben.

Lezen jullie aandachtig onderstaande brief die naar de Korpsleiding werd gestuurd.

 

Hotelhouders en uitbaters van tijdelijke verblijven worden vaak geconfronteerd met wanbetalers of niet – betalers bij afrekening van hun verblijf.

Gezien dergelijke incidenten beslecht worden op burgerlijk niveau is een politionele tussenkomst – buiten het geval wanneer de fysieke integriteit wordt bedreigd – geen directe oplossing.

Naar aanleiding van verschillende vragen vanuit het BIN Tijdelijke verblijven werd contact opgenomen met de juridische dienst van Horeca Vlaanderen om hierover de nodige wettelijke mogelijkheden te kennen.

Op basis van dit contact mag duidelijk zijn dat de (hotel)uitbater binnen het burgerlijk wetboek beschouwd wordt als een bewaarnemer van goederen die hij bij wanbetaling of niet-betaling kan inhouden tot vereffening van het volledige tegoed.  Hij dient dit wel te doen op basis van de ‘pater familias’ m.a.w. hij dient de in bewaring gegeven goederen in goede orde te beheren (geen schade toebrengen, niet verkopen,…).

Deze regeling geldt met uitzondering van de voertuigen incl. hun lading en levende dieren.

Wil je dit agenderen op het OCT voor integratie binnen het interventiebeleid …

Dank bij voorbaat

Wettelijke basis – BWB

Art. 1948. De bewaarnemer kan de in bewaring gegeven zaak terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem wegens de bewaargeving verschuldigd is.

AFDELING V. – BEWAARGEVING UIT NOODZAAK.

Art. 1949. Bewaargeving uit noodzaak is de bewaargeving waartoe men wordt gedwongen door enig ongeval, zoals brand, instorting, plundering, schipbreuk, of een andere onvoorziene gebeurtenis.

Art. 1950. Het bewijs door getuigen kan toegelaten worden voor de bewaargeving uit noodzaak, zelfs wanneer het een waarde betreft van meer dan ((375 EUR)). <W 10-12-1990, art. 2>. <KB 2000-07-20/58, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 1951. Voor het overige is de bewaargeving uit noodzaak aan al de hierboven bepaalde regels onderworpen.

Art. 1952. <W 04-07-1972, art. 1> De hotelhouder is als bewaarnemer aansprakelijk voor beschadiging, vernieling of ontvreemding van zaken welke een gast die in het hotel zijn intrek neemt en er logeert, naar het hotel meebrengt; de bewaargeving van die zaken moet worden beschouwd als een bewaargeving uit noodzaak.
Als meegebrachte zaken worden aangemerkt de zaken :
a) welke zich in het hotel bevinden gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
b) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft;
c) welke de hotelhouder of een persoon die hem zijn diensten verleent, binnen of buiten het hotel onder zijn toezicht neemt gedurende een redelijke tijd voor of na de tijd dat de gast er een slaapgelegenheid ter beschikking heeft.
De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is per schadegeval beperkt tot 100 maal de logiesprijs per dag van de slaapgelegenheid. De Koning kan, in voorkomend geval, de gegevens voor het vaststellen van die prijs bepalen.

Art. 1953. <W 04-07-1972, art. 2> De aansprakelijkheid van de hotelhouder is onbeperkt :
a) wanneer de zaken in handen van de hotelhouder of van personen die hem hun diensten verlenen, ter bewaring zijn gegeven;
b) wanneer hij heeft geweigerd zaken in bewaring te nemen, ten aanzien waarvan hij tot bewaarneming verplicht is;
c) wanneer de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding van de in artikel 1952 bedoelde zaken het gevolg is van schuld van hem zelf of van personen die hem hun diensten verlenen.
De hotelhouder is verplicht waardepapieren, geld en waardevolle zaken in bewaring te nemen; hij mag de inbewaarneming daarvan alleen weigeren, indien zij gevaarlijk zijn of indien zij, de grootte van het hotel en de omstandigheden in aanmerking genomen, een buitensporige handelswaarde hebben of overlast veroorzaken.
Hij kan verlangen dat het hem toevertrouwde voorwerp is opgeborgen in een afgesloten of verzegelde verpakking.

Art. 1954. <W 04-07-1972, art. 3> De hotelhouder is niet aansprakelijk voor zover de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding te wijten is aan :
a) de gast of een persoon die hem vergezelt, bij hem in dienst is of hem bezoekt;
b) overmacht;
c) gewapenderhand gepleegde diefstal;
d) de aard of het gebrek van de zaak.

Art. 1954bis. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 4> De rechten van de gast gaan teniet indien hij niet onmiddellijk na de vaststelling van de opgelopen schade kennis daarvan geeft, behoudens wanneer de schade veroorzaakt is door de schuld van de hotelhouder of van de personen die hem diensten verlenen.

Art. 1954ter. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 5> Iedere verklaring of beding, waarbij de aansprakelijkheid van de hotelhouder voor het schadelijk feit wordt uitgesloten of beperkt, is nietig.

Art. 1954quater. <Ingevoegd bij W 04-07-1972, art. 6> De artikelen 1952, 1953 en 1954bis zijn niet van toepassing op voertuigen, noch op zaken die tot hun lading behoren en ter plaatse zijn achtergelaten, noch op levende dieren.

 

Philip Pintelon

Lokale Politie Damme – Knokke – Heist (PZ 5446)

Directie Operaties

Hoofdinspecteur

‘t Walletje 104 – 8300 Knokke – Heist

Tf. : 050 61 96 52

gsm : 0478 87 71 46

@ : philip.pintelon@police.belgium.eu

@ : PZ.DKH.HHOO@police.belgium.eu

 

 

 

 

 

Verdwijning van Lucien VAN VYNCKT (67) in Oostkamp op 20/12/17

Verdwijning van Lucien VAN VYNCKT (67) in Oostkamp op 20/12/17

Op 20 december 2017 verdween Lucien VAN VYNCKT, een man van uit Oostkamp. Hij werd die woensdag om 10u00 nog gezien in de apotheek “De Wieke” gelegen Bruggestraat in Oostkamp. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Zijn voertuig een Mercedes-Benz 180 CDI met nummerplaat 1-FUM-950 werd teruggevonden te Oostkamp, deelgemeente Moerbrugge, Westdijk.

De heer is 67 jaar oud. Hij is slank gebouwd en 1m78 groot. Hij heeft donkerblond grijzend haar en draagt een bril.

 

Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkere broek, een witblauw geruit hemd, een blauwe pullover, een grijze lederen jas en bruine schoenen.

Verspreid op vraag van het Parket van West-Vlaanderen – afdeling Brugge – 20/12/17.

Link naar het opsporingsbericht

 
 

Getuigenissen

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.

 

Nog geen hotel op De Raan, maar uitstel is geen afstel

BUURTBEWONERS HALEN SLAG THUIS BIJ RAAD VAN STATE TEGEN NIEUWBOUWPROJECT IN KNOKKE-HEIST

De plannen van het gemeentebestuur van Knokke-Heist om een hotel te bouwen op site De Raan, gaan voorlopig niet door. De Raad van State gaf enkele buurtbewoners gelijk.

Als het van het bestuur afhangt, komt het hotel er toch. ‘Uitstel is geen afstel’, zegt schepen Kris Demeyere (GBL).

De site ligt er verloederd bij, dus wil het gemeentebestuur er na de zomer voorlopig speeltoestellen installeren

Hotels komen in opstand tegen Booking.com

De Vlaamse hotelsector eist dat minister van Economie Kris Peeters (CD&V) en zijn collega van Middenstand Willy Borsus (MR) nu eindelijk de macht van hotelwebsite Booking.com aan banden leggen. Dat meldt Het Nieuwsblad. Horeca Vlaanderen baseert zich daarvoor op een recente Europese beslissing. Die verbiedt internetreus Amazon van zijn leveranciers te eisen dat die nergens anders goedkopere prijzen hanteren.

De Vlaamse hotels, vertegenwoordigd door Horeca Vlaanderen, willen dat de machtige hotelwebsite Booking.com in ons land dezelfde regels krijgt opgelegd als in Duitsland en Frankrijk. Daar mag Booking.com niet langer eisen van hotels dat de boekingswebsite altijd de goedkoopste hotelprijzen heeft. Een hoteluitbater in Frankrijk of Duitsland mag perfect op zijn eigen website nog lagere kamerprijzen afficheren.

In ons land werkt Booking.com echter quasi alleen samen met hotels die de website een laagsteprijsgarantie geven. ‘En dat is in het nadeel van de consument én het hotel’, aldus Horeca Vlaanderen, dat de praktijken al langer aanklaagt.

Hoteliers moeten immers tot 15 procent commissie afdragen aan de boekingswebsite. Horeca Vlaanderen voerde daarom onlangs nog actie, waarbij het consumenten ertoe aanzette rechtstreeks naar hotels te bellen en een prijs te onderhandelen. Die zou meestal lager liggen dan de kamerprijs op Booking.com.

Dat Horeca Vlaanderen zijn eis nu opnieuw kracht bijzet, heeft te maken met een recente beslissing van de Europese Commissie. Die dwong internetgigant Amazon om van een gelijkaardige laagsteprijsgarantie af te zien. De site mag daardoor niet langer van boekuitgevers eisen dat een boek niet elders aan gunstigere tarieven is te verkrijgen.

In ons land voert de Belgische Mededingingsautoriteit op dit moment een onderzoek naar Booking.com en de vraag of het prijzenbeleid van de website de concurrentieregels niet overtreedt. Van de uitkomst van dat onderzoek zal afhangen of ook in ons land Booking.com zijn prijzenbeleid zal moeten aanpassen.